Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Cumhurbaşkanının siyasi partisiyle ilişkisi çerçevesinde Türkiye'deki yeni anayasal sistem 

  Toptaş, Sungur Alp (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Yürürlüğe girdiği andan itibaren tartışmaların odağında yer alan 1982 Anayasasının her dönemde değiştirilmeye çalışılan otoriter yönü, 2017 Anayasa değişikliğiyle daha da derinleştirilmiştir. Türkiye'de uzun yıllar gündemden ...
 • Türk hukukunda ve mukayeseli hukukta uzlaştırma 

  Oğuz, Emrah (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Çalışma konumuzu "Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Uzlaştırma" oluşturmaktadır. Uzlaştırma kurumu, 5271 sayılı Kanun'un 253-254-255 maddelerinde ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu kurum ...
 • Hükümet sistemleri ve Türkiye: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 

  Korkmaz, Ahmet (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  2007 Anayasa Değişikliği sonrası ülkedeki siyasal gündem bakımından önem arz eden bir konu olan ve sık sık tartışmaya açılan başkanlık sistemi modeli ya da yeni ismiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yapılan halk ...
 • Özgürlük hareketleri ve Anayasalar Türklerde Töre Hukuku 

  Bayrak, Ruhi (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Özgürlük insanın tarih sahnesine çıkışından bu yana en çok talep edilen ve en çok tartışılan konulardan birisidir. Özgürlük tarihin her döneminde gerek birey gerekse toplum, devlet bağlamında en çok tartışılan ve tanımlanması ...
 • Türk hukukunda af kavramı 

  Süzülmüş, Seçkin (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Çalışmanın konusu ceza hukukunda önemli bir yeri olan af kurumudur. Ceza hukukunun konusunu suç ve cezalar oluşturmaktadır. Bu suç ve cezalarda af kurumunun oluşmasına neden olmaktadır. Çalışmamızın birinci bölümünde af ...
 • Vücut kriyoprezervasyonunun hukuki ve etik uygulanabilirliği 

  Can,Hasan (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Vücut kriyoprezervasyonu (cryonics), yasal ölüm ilanı yapılmış insanların geleceğin tıbbi ilerlemelerine eriştirilmesi suretiyle yeniden hayata getirilmelerinin amaçlandığı, deneysel bir tıbbi prosedürdür. Ölüm sonrası ...
 • Ekolojik iptal davalarında bir dava şartı olarak menfaat 

  Aksu, Salim Berkay (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Çalışma konumuzu "Ekolojik İptal Davalarında Bir Dava Şartı Olarak Menfaat" oluşturmaktadır. Menfaat konusu İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinin (a) bendinde düzenlenmiştir. Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. ...
 • 2017 anayasa değişikliği kapsamında olağanüstü hal yönetimi 

  Kurultay, Elen (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Hükümetler, bazı zamanlarda kamu düzenini bozan ve devletin varlığı açısından tehlike uyandıran durumlar ile karşılaşabilmektedir. Bu durumlarda olağan hukuk kuralları düzeni yeniden sağlamak için yetersiz kalabilmekte ve ...
 • Ceza hukuku kapsamında ilaç üretimi, insan üzerinde bilimsel ve tedavi amaçlı deney 

  Özer, Memet Turan (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Tarihin her döneminde insan ilaca ihtiyaç duymuş ve gerektiğinde kullanmıştır. Ancak günümüzde adeta ilaçla birlikte yaşamaktadır. Bu nedenle hayatının da vazgeçilmez nesnelerinden biri haline gelmiştir. İlaç, üretim ...
 • İdari yargı kararlarının uygulanmamasından doğan uyuşmazlıklar 

  Targan, Bilge (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İdari yargı kararlarının uygulanmasının Hukuk Devletinin bir gerekliliği olduğu mevzuat, yargı kararları ve doktrinde tartışmasız olarak kabul edilmiştir. Anayasanın 138. maddesinde mahkeme kararlarına uyma zorunluluğu ...
 • 5237 sayılı Türk ceza kanunu'nda düzenlenen senedin yağması suçu 

  Boyracı, Ali (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu tezde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 148. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen senedin yağması suçu incelenmiştir. Tez, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, malvarlığına karşı suçlar, malvarlığı kavramı, ...
 • Suça sürüklenen çocukların yargılanması 

  Sönmez, Betül Asena (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Tez, dört bölüme ayrılmış olup birinci bölümde çocuk kavramına yer verilmiştir. Gerek uluslararası sözleşmelerdeki çocuğun tanımı ve gerekse Türk Ceza Kanunundaki, Ceza Muhakemesi Hukukundaki ve de Çocuk Koruma Kanunundaki ...
 • Yabancılar Hukuku çerçevesinde uluslararası koruma 

  Altınsoy, Zeynep Deniz (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Sosyal açıdan tümü göç olarak adlandırılan sığınma, iltica ve göçün tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Savaşlar veya baskıcı rejimlerin ortaya çıkardığı insan hakları ihlalleri, doğal afetler ve iklim koşulları sonucu, ...
 • Büyük Şehir Belediyelerinin borçları ve çözüm önerileri: Mardin Büyükşehir Belediyesi örneği 

  Koçaklı, Yusuf (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Türkiye'de yerel yönetimlerin temeli Osmanlı Devleti döneminde atılmaya başlanmış ve cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yerel yönetimlerin önemi fark edilerek bu konu üzerinde daha fazla durulmaya başlanmıştır. İlk ...
 • Uluslararası Vergi Hukuku ve çözüm yolları 

  Akalın, Recai Enis Ahmet (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Türkiye'deki ticari tahkim, davalarla kıyaslandığında iç vergi tartışmalar kadar yaygın şekilde kullanılmamaktadır. Tahkim, önemli tutarları kapsamayan iç vergi tartışmalarına bir çözüm getiren bir maliyet-etkinlik yöntemi ...
 • Türkiye'de parti içi demokrasi 

  Tokmakoğlu, Sadık (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Gerçek anlamda siyasi partilerin ortaya çıkması, demokrasi kavramına göre oldukça yeni olmasına rağmen siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Parti içi demokrasi, demokratik kuralların parti içinde ...
 • Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat 

  Günen, Ömer (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" başlığını taşıyan tezimiz dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; genel olarak Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı kavramı iç hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında ...
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda polisin görev ve yetkileri 

  Gülten, Mehmet (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Hukuk devleti olgusu, sadece yapılan eyleme değil, hareketin nasıl yapıldığıyla da ilgilenir. Bu nedenle, hukukun üstünlüğünü korumada, bunu uygulamaya geçirmede polisin rolü oldukça önemlidir. Çoğu zaman, demokratik devlet, ...
 • Türk infaz hukukunda şartla salıverme kavramı 

  Kan, Celal Hakan (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Şartla salıverme uygulamaları ilk ortaya çıktığı andan itibaren dünyanın çeşitli yerlerinde kabul görmüş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce Anadolu coğrafyasında varlığını ...
 • Türk ceza kanunu'nda bilişim suçları / 

  Ermeydan, Damla (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Çağımızın teknolojik gelişmelerinin bilişim sistemlerini, etkin, ucuz ve kolay erişilebilir suç aletleri haline getirdiğini söylemek mümkündür. Bu sistemlerin suç işlemeyi kolaylaştırıcı özellikleri terör örgütlerinin de ...

View more