Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorBulut, Hatice
dc.date.accessioned2019-07-24T10:57:44Z
dc.date.available2019-07-24T10:57:44Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/772
dc.description.abstractİngilizce öğrenimi giderek önem kazanıyor. Günümüzde insanlar sadece iletişim için değil aynı zamanda bir iş bulma, terfi, seyahat etme, okul konularına ve diğer kariyerle ilgili isteklerine erişmek için İngilizceye ihtiyaç duyuyor. Önerildiği gibi insanlar çeşitli nedenlerle İngilizce öğrenirler. Buna göre, İngilizce öğrenmeye, kültürüne, öğretmenlerine ve o dildeki konuşmacılara yönelik tutumları vardır. Öğrenciler İngilizce öğrenmek ve İngilizce iletişim kurmak için yüksek veya düşük motivasyona sahip olabilirler. Bir öğrenci İngilizce öğrenmek, onu iletişim için kullanmayı arzu ediyorsa buna iletişim istekliliği denir (WTC). Bu çalışmada üç amaç belirlenmiştir: 1) İngilizce, yabancı dil olarak İngilizce (EFL) öğrenen yetişkinlerin İngilizce derslerine neden yabancı dil olarak öğrenmek istediklerini bilmek; 2) İngiliz dili hakkındaki motivasyonlarını ve tutumlarını keşfetmek; 3) İngilizce iletişim kurmak için ne kadar istekli olduklarını öğrenmek. Ayrıca, bu faktörler arasındaki korelasyon analizi yapıldı. Bu amaçları gerçekleştirmek için üç bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. İlk olarak, Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket (SPSS) programı kullanılarak tanımlayıcı bir analiz yapıldı. İkincisi, İngilizce öğrenmek için nedenler, İngilizceye karşı motivasyon/tutum ve İngilizce iletişimde isteklilik arasındaki ilişkiyi test etmek için Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırmaya, sekiz özel dil kurumu tarafından İngilizce derslerine katılan 234 öğrenci katılmıştır. Kantitatif bir araştırma yöntemi dizayn edilmiştir. VI Çalışmanın sonuçları, bu örneğe katılanların çoğunlukla İngilizce öğrenmek istediklerini belirten işle ilgili ifadeler seçtiklerini gösteriyor. Gezi için İngilizce öğrenmek sıralamada ikinci sırada yer alırken, ardından bilgi/arkadaşlık ifadeleri ikinci sırada yer aldı. Son olarak, katılımcılar İngilizce başarılı olmak için İngilizce öğrendiklerini belirttiler. Öğrencilerin motivasyonu ve tutumları göz önüne alındığında, katılımcılar kendilerini motive etmiş olarak görüyorlar ve İngilizce diline karşı olumlu tutumlara sahipler. Katılımcıların İngilizce iletişim kurma istekliliğine gelince, sonuçlar yabancılardan ziyade arkadaşlarıyla ve tanıdıklarıyla daha fazla konuşmayı tercih ettiklerini belirtti. Bu sonuçlar, WTC ile ilgili diğer bazı sonuçlar ile tutarlı olduğunu göstermiştir. Korelasyon sonuçlarına göre, öğrencilerin İngilizce öğrenme nedenleri, bu dile motivasyon ve tutumlar ile WTC gibi tüm bu faktörler .05 düzeyinde birbirleriyle anlamlı derecede ilişkiliydi. Korelasyon sonuçlarına göre, işle ilgili nedenlerin, bilgi ve dostluk nedenleriyle ilişkili olduğu (r = .56) yüksek olduğu ima edildi. Ek olarak, motivasyonun bütünlük (yabancı dil ve toplumuna yönelik tutumlar) üzerinde olumlu bir etkisi olmuştur. Öte yandan, iletişimde isteklilik ve anksiyete negatif yönde ilişkiliydi. Bu araştırmanın önemi yabancı dil olarak İngilizce bağlamı üzerine yapılan araştırmalara kuramsal katkısında yatmaktadır. Dahası, yabancı dil olarak İngilizce bağlamları için yaptığı dilbilim ve pedagojik sonuçlar, motivasyon, tutum ve iletişimde istekliliğin kavramsallaştırılmasına katkıda bulunmaktadır. Çalışmanın sonuçları, Türkçe yetişkin yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerinin, dil kurumu ve öğretim elemanları tarafından İngilizce iletişim kurma istekliliğini artırmak için desteklenmeleri gerektiğini göstermektedir. Çalışmanın katılımcılarının İngilizcelerini yabancı bir dil olarak öğrenme nedenlerini, İngilizceye ve topluluğuna yönelik tutum ve motivasyonlarını ve İngilizce iletişimde istekliliklerini daha iyi anlamak için, bu konuyu etkileyebilecek daha fazla değişkeni inceleyen daha fazla çalışma gerçekleştirilebilir.en_US
dc.description.abstractLearning English has increasingly gained importance. Today, people need English not only for communication but also for getting a job, being promoted, traveling, achieving school subjects and other career-related ambitions. As suggested, people learn English for various reasons. Accordingly, they have attitudes towards learning English, its culture, instructors of it, and speakers of that language. Learners can have high or low motivation for learning English and communicating in English. When a learner desires to learn English, to use it for communication, it is called willingness to communicate (WTC). Three objectives guided this study: 1) to learn why Turkish, English as a foreign language (EFL) adult learners who attended English courses want to learn English as a foreign language; 2) to explore their motivation and attitudes toward the English language; 3) to find out how willing they are to communicate in English. Moreover, the correlation among these factors was analyzed. In order to accomplish these aims, a questionnaire consisting of three parts was applied. First, a descriptive analyses was conducted, using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program. Second, Pearson correlation coefficient was used to test for the relationship between reasons to learn English, motivation/attitudes toward English, and WTC in English. Two hundred thirty-four (234) Turkish adult learners attending English courses at eight private language institutions participated in this study. A quantitative research method design was adopted. VIII The results of the study showed that, the participants in this sample chose mostly job-related statements for the reason why they wanted to learn English. Learning English for travel took the second place in the sequence followed by knowledge/friendship statements. Finally, the participants stated that they learn English for being successful in English. When learners' motivation and attitudes are considered, the participants regard themselves as motivated and had favorable attitudes toward English language. As for the participants' willingness to communicate in English, the results indicated that they preferred to talk more with their friends and acquaintances rather than with strangers. These results showed consistency with some other results related to WTC. According to correlation results, all these factors including learners' reasons for learning English, motivation and attitudes toward that language and WTC were significantly correlated with each other at .05 level. Based on the correlation results, it was implied that job-related reasons were highly (r=.56) correlated with the reasons about knowledge and friendship. Additionally, motivation had a positive effect on integrativeness (attitudes toward foreign language and its community). On the other hand, WTC and anxiety were negatively correlated. The importance of this research lies in its theoretical contributions to the research on EFL context. Moreover, its linguistics and pedagogical implications for EFL contexts contribute to conceptualization of motivation, attitudes and WTC. The implication of the study is Turkish adult EFL learners needed to be supported by language institutions and instructors to increase their willingness to communicate in English. To better understand the study participants' reasons to learn English as a foreign language, motivation and attitudes toward English and its community, as well as, their WTC in English, more studies examining more variables that possibly affect this issue may be carried out.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectiletişimde istekliliken_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectTürk yetişkin öğrenicileren_US
dc.subjectİngilizce öğrenme nedenlerien_US
dc.subjectmotivasyonen_US
dc.subjecttutumen_US
dc.subjectTurkish adult learnersen_US
dc.subjectreasons for learning Englishen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjectattitudeen_US
dc.subjectWTCen_US
dc.titleTurkish adult learners' approach to learning English with regard to motivation, attitudes, reasons and willingness to communicateen_US
dc.title.alternativeTürk yetişkin öğrencilerin motivasyon, tutumlar, nedenler ve iletişimdeki isteklilikleri bakımından ingilizce öğrenme yaklaşımlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record