Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorLevent, Bekir Aydın
dc.contributor.authorKarakuş, Ziya
dc.date.accessioned2019-07-10T12:54:22Z
dc.date.available2019-07-10T12:54:22Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/305
dc.description.abstractBu çalışmada ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyinin TEOG ders puanları ve bazı değişkenlere (cinsiyet, anne-baba eğitim, birliktelik, öz üvey olma durumları, aile gelir düzeyi, evde bilgisayar ve internet olma, internet kullanım süresi) göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışma evrenini Adana ili Seyhan ilçesi Orta Okul 8. sınıfta öğrenimlerini sürdüren öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, uygun (elverişli) örnekleme yöntemi ile belirlenen Dede Korkut Orta Okulu 8. sınıfta eğitimlerine devam eden 187 kız, 230 erkek öğrenci olmak üzere toplam 417 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerini belirlemek için Young (1998) tarafından geliştirilen ve Bayraktar (2001) tarafından uyarlama çalışmaları yapılan "İnternet Bağımlılığı Ölçeği" ve araştırmacının çalışmanın hedefine uygun hazırladığı Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda: İnternet bağımlılığı açısından 417 öğrenciden 327'sinin (%78,4) semptom göstermediği, 90'ının (%21,6) sınırlı semptom gösterdiği ve internet bağımlısı olan öğrenci olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların TEOG Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders puanları ile internet bağımlılık düzeyi arasında negatif yönlü ve zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kişilerin internet bağımlılık düzeyi arttıkça TEOG Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders puanlarının düşüş gösterdiği tespit edilmiştir. Öte yandan, katılımcıların cinsiyet, anne-baba birliktelik durumları, aile gelir seviyesi, anne ve babanın öz- üvey olma durumu ve anne eğitim düzeyine göre internet bağımlılık düzeyinin farklılık göstermediği ancak evlerinde bilgisayar ve internet olma, İnternet kullanım süresi ve baba eğitim durumlarına göre internet bağımlılık düzeyinin farklılaştığı tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractIn this study, the relation between the TEOG (Transition from primary to secondary education) course grades and levels of Internet addiction of the students attending 8th class of secondary school, and the situation of their Internet addiction were scrutinized according to various variables. The universe of this study covered the students continuing their education at 8th classes of the secondary schools located in Seyhan Town of Adana Province. And the sample of this study is formed by total 417 students so as to be 187 girls and 230 boys who were selected randomly. In this study, in order to determine the students' levels of Internet addiction, the "Scale of Internet Addiction" developed by Young (1998), for which adaptation work is performed by Bayraktar (2001), and the Personal Information Form suitable to the aim of the study were used. In the analysis of the data so obtained. In the statistical analyses, SPSS 22.0 packaged software was used. By the end of the study, the following findings were reached: It was observed that, of the participants, 78.4% were those not showing Symptom (50 points and below), 21.6% be those showing Limited symptoms (50-79 points), and be those being Internet addict (80 points and above). It was observed that there is an avoidant and meaningful relation between the participants' TEOG grades in the lessons of Sciences, Mathematics, Turkish, Revolution History and Kemalizm and their Level of Internet Addiction. It was also observed that, as long as the persons' level of Internet addiction increases, a falling-down occurred in their TEOG grades in the lessons of Sciences, Mathematics, Turkish, Revolution History and Kemalizm. Similarly, it was seen that the levels of Internet addiction of the students whose levels of success in the TEOG lessons were low. On the other hand, it was determined that the participants' genders, their parents' socio-economical statutes and education levels were not effective directly on Internet addiction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectinternet,en_US
dc.subjectinternet Bağımlılığı,en_US
dc.subjectTEOG Ders Puanen_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectInternet Addictionen_US
dc.subjectTEOG Lesson Gradeen_US
dc.titleİnternet bağımlılık düzeyinin TEOG ders puanları ve bazı değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeResearch of i̇nternet addiction level in terms of the some factors and TEOG exam scoresen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record