Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Serap
dc.date.accessioned2021-07-02T09:58:58Z
dc.date.available2021-07-02T09:58:58Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-12-29
dc.identifier.citationYıldız, Serap.(2020).A study on post-method pedagogy and reflective teaching at public schools.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1578
dc.description.abstractPost-method pedagogy is now the current issue in English Language Teaching. The methods era has been criticized for having shortcomings of both application and meeting needs of the practitioners while achieving teaching. It is suggested that post-method perspective offers flexibility for teaching English as it enables teachers to consider context-sensitive concerns with the aim of grasping the needs of particular learners' and settings. Hence, it strengthens them to actualize their own theories to the full rather than following the prescribed methods. So, teachers become autonomous decision-makers. At this point, reflecting on themselves by making self-evaluations in regard with the contextual facets, teachers become modifiers of their own teaching and this leads to better utilization of reflective teaching. Therefore, post-method pedagogy and reflective teaching are closely associated with each other. Recent studies in our context showed the need for investigating the two major areas both qualitatively and quantitatively. The aim of this study is the investigate post-method pedagogy views of the 120 EFL teachers working at public schools in Mardin to detect a relation with their demographic profiles and reflective teaching applications. The data is collected by means of Post-Method Questionnaire (PMQ), Reflective Teaching Questionnaire (RPQ), and semi-structured interviews. For the analysis of the quantitative data, descriptive statistics, independent two samples t-test, one-way ANOVA and Pearson correlation was run; while, the interviews were interpreted by content-analysis. As a result of the descriptive statistics, the EFL teachers were found nearly neutral towards post-method pedagogy and no correlation was detected between their perceptions and reflective practices. However, qualitative findings suggested complex and dynamic views and practices. Unlike the quantitative results, the interviewees showed more positive stance towards post-methodology and demonstrated to utilize reflective teaching by considering immediate context and broader issues in the teaching processes.en_US
dc.description.abstractYöntem sonrası pedagoji artık İngiliz Dili Eğitiminde güncel bir konudur. Yöntemler çağı, öğretimi gerçekleştirirken öğretmenlerin hem uygulamalarına hem de ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığından araştırmacılar tarafından eleştirilmiştir. Öğretmenlerin özgün öğrencilerin ve ortamların ihtiyaçlarını kavramak amacıyla bağlamsal meseleleri dikkate almalarını sağladığı için yöntem sonrası perspektifin İngilizce eğitiminde esneklik sağladığı öne sürülmüştür. Böylelikle var olan yöntemleri uygulamak yerine kendi teorilerini tam anlamıyla hayata geçirmeleri için öğretmenleri güçlendirir. Bu şekilde öğretmenler özerk karar mercileri haline gelir. Bu noktada, bağlamla ilgili öz değerlendirmeler yaparak kendi uygulamaları üzerine yansıtıcı şekilde düşünen öğretmenler, kendi öğretimlerini şekillendirebilecek konuma gelir ve bu da yansıtıcı öğretimden daha iyi yararlanmalarını sağlar. Bu nedenle, yöntem sonrası pedagoji ve yansıtıcı öğretme birbiriyle yakından ilişkilidir. Kendi bağlamımızdaki son araştırmalar bu iki ana alanı hem nitelik hem de nicelik olarak araştırma ihtiyacını göstermiştir. Bu çalışmanın amacı Mardin'de devlet okullarında çalışan 120 İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin yöntem-sonrası pedagoji algılarını araştırmak ve algılarının demografik bilgileri ve yansıtıcı öğretme uygulamaları ile ilişkisini ortaya koymaktır. Veriler Yöntem Sonrası Pedagoji Anketi (YSPA), Yansıtıcı Öğretme Anketi (YÖA) ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Nicel verilerin analizi için betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson korelasyonu kullanılarak analiz edilmiş, görüşmeler ise içerik analizi kullanılarak yorumlanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler sonucunda, İngilizce öğretmenleri yöntem sonrası pedagojiye karşı neredeyse tarafsız bulunmuş ve algıları ile yansıtıcı uygulamaları arasında herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir. Ancak nitel bulgular, öğretmenlerin görüş ve uygulamalarının girift ve dinamik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Nicel sonuçlardan farklı olarak, görüşmelere katılanlar yöntem sonrası döneme karşı daha olumlu bir duruş sergilemiş ve öğretim süreçlerinde yakın bağlamı ve daha kapsamlı konuları dikkate alarak yansıtıcı öğretimi kullandıklarını göstermişlerdir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPost-method pedagogyen_US
dc.subjectReflective teachingen_US
dc.subjectTeacher reflectionen_US
dc.subjectEFL teachersen_US
dc.subjectYöntem-sonrası pedagojien_US
dc.subjectYansıtıcı öğretmeen_US
dc.subjectÖğretmen yansıtmasıen_US
dc.subjectİngilizceyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenleren_US
dc.titleA study on post-method pedagogy and reflective teaching at public schoolsen_US
dc.title.alternativeDevlet okullarında yöntem sonrası pedagoji ve yansıtıcı öğretme üzerine bir çalışmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record