Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTuyan, Seden
dc.contributor.authorMetin, Tuğçe
dc.date.accessioned2020-01-20T07:48:52Z
dc.date.available2020-01-20T07:48:52Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1312
dc.description.abstractYabancı dil bilmek, sosyal yaşam, iş ve eğitim hayatında bir artıdır. Gelişmekte olan dünyayı düşündüğümüzde yabancı dilde iletişim kurabilmek en gerekli nitelikler arasındadır. İngilizce, profesyonel ve kişisel hedefler için en çok tercih edilen yabancı diller arasındadır. Son dönemlerde birçok kurum, okul ve üniversite yabancı dil öğretiminde gelişmiş seviyeye ulaşmak adına birçok araştırma yapmaktadır. İngilizce öğretirken, öğretmenler tarafından öğrencilerin farklı yeterlilik seviyelerine, amacına ve öğrenme tarzına sahip oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu farklılıklar nedeniyle, öğretmenler öğrencileriyle farklı iletişim türleri geliştirir. Bu çalışmanın amacı 5. ve 6. sınıfta eğitim gören öğrencilerin İngilizce dersinde öğretmenleriyle olan iletişimleri ile onların İngilizce dersine katılım düzeyleri ve İngilizce dersi başarı notları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin İngilizce sınıfındaki öğretmenleriyle etkileşim düzeylerini belirlemek için iki İngilizce sınavının ortalama sonuçları kullanılmıştır. Ayrıca, TED Adana Koleji'nde 5. ve 6. sınıflara öğretmen etkileşimi (QTI) ve Aktif katılım ölçeği anketi uygulandı. Anketler 120 öğrenciye uygulandı. Sonuçlar nicel analize tabi tutuldu. Sonuçlar, öğrencilerin öğretmenlerini belirsiz, öğüt veren, tatminsiz ve katı davranışlardan ziyade yüksek düzeyde anlayış, yardım / dostça ve liderlik davranışları sergileyen olarak algıladıklarını göstermiştir. Dahası, sonuçlar, öğrencilerin İngilizce öğretmenlerinin kişilerarası davranışlarına ilişkin algılarının, İngilizce'ye yönelik bilişsel, duygusal, davranışsal ve aktif katılımlarıyla ve İngilizce başarılarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Liderlik, yardımsever / dostça ve anlayışlı davranışların öğrencilerin aktif katılım puanları ile pozitif korelasyonları bulunurken, belirsiz, tatminsiz, öğüt veren ve katı davranışların negatif korelasyonları vardı.en_US
dc.description.abstractKnowing a foreign language is a plus in social, business and education life. Being able to communicate in foreign languages is among the most required qualifications when we consider the developing world. English is among the most preferred foreign languages for professional and personal goals. So far, many institutions, schools, and universities have been searching for new methods and views for reaching to advanced level of teaching foreign languages one of which is English. When teaching English, it should be considered by teachers that students have different proficiency levels, purpose, and style of learning. Because of these differences, teachers develop different types of interaction with their students. The aim of this study is to examine the relationship between the 5th and 6th grade students' interaction with their teachers and their participation levels and their English lesson grades. In this research, to determine the interaction levels of secondary school students with their teachers in the English class, the average results of the two English exams were used. Also, the Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) and Agentic Engagement Scale were administered to 5th and 6th grades at TED Adana College. The questionnaires were applied to 120 students. The results were subjected to quantitative analysis. Results indicated that students perceive their teachers as exhibiting high levels of understanding, helping/friendly, and leadership behaviours rather than uncertain, admonishing dissatisfied and strict behaviours. The results also showed that students' perceptions of their English teachers' interpersonal behaviours were linked to their cognitive, emotional, behavioural and agentic engagements towards English and their English achievement. Whereas the leadership, helpful/friendly, and understanding behaviours had positive correlations with agentic engagement scores of students, the uncertain, dissatisfied, admonishing and strict behaviours had negative correlations.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectForeign Language Learningen_US
dc.subjectTeacher-Student Interactionen_US
dc.subjectSuccess in EFLen_US
dc.subjectSecondary Schoolen_US
dc.subjectYabancı Dil Öğrenimien_US
dc.subjectÖğretmen-Öğrenci Etkileşimien_US
dc.subjectİngilizce Öğreniminde Başarıen_US
dc.subjectOrtaokulen_US
dc.titleExploring the relationship between the middle school students' interaction with their teachers and their classroom engagement and successen_US
dc.title.alternativeOrtaokul öğrencilerinin İngilizce dersinde öğretmenleriyle olan iletişiminin sınıfta derse katılımı ve başarı değişenleriyle ilişkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record