Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Adnan
dc.contributor.authorİnözü, Julide
dc.date.accessioned2019-08-27T13:00:24Z
dc.date.available2019-08-27T13:00:24Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1072
dc.description.abstract1970'ler dil öğrenimi ve öğretimi alanındaki araştırmada odağın süreç-sonuç yaklaşımından uzaklaşıp öğretmenlerin ve onların bilişlerinin çalışmasına kaydığı bir paradigma değimine tanık oldu. Bu değişim öğretimin yalnızca davranışsal olarak değil aynı zamanda bir bilişsel süreç ve öğretmenlerin de "dış reçetelerin mekanik uygulayıcıları" (Borg, 2006, s. 7) değil de sınıftaki karar vericiler olarak görülmesine sebep oldu. Öğretmen bilişi öğretmenlerin ne bildiği, ne düşündüğü ve neye inandığını araştıran ayrı bir araştırma alanı olarak ortaya çıktı. Takip eden on yıllarda öğretmen inanışlarının doğası, nasıl gelişip değiştikleri ve öğretmen inanışları ile uygulamaları arasındaki ilişkiyi konu alan artan sayıda araştırma yapıldı. Öğretim ortamı öğretmen inanışları ve bu inanışların uygulanmasını etkileyen faktörlerden biridir. Bu çalışma yabancı dil olarak İngilizce bağlamının ana dili İngilizce olan bir öğretmenin öğretmen inanışları üzerindeki etkisini anlamaya çalışmaktadır. Bu amaçla, Türkiye'de çalışan ana dili İngilizce olan bir öğretmen amaçlı örnekleme yoluyla seçildi. Veri toplama altı aylık bir süre boyunca gözlem, yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme, anlatı, ev ziyareti ve günlük tutma gibi veri toplama araçları kullanılarak yapıldı. Gözlem ve görüşmeler kaydedildi, çözümlendi ve ilgili ve yinelenen temalar için kodlandı. Veriler açık, eksensel ve seçici kodlama aşamaları kullanılarak analiz edildi (Strauss & Corbin, 1998). Açık kodlama aşamasında, veriler paragraf paragraf bağlamın katılımcının öğretmen inanışlarının oluşumu ve sınıf uygulamaları üzerindeki etkisini gösteren örnekleri tespit etmek amacıyla kodlandı. Eksensel kodlama evresinde, veriler kodlama paradigması kullanılarak yeni şekillerde birleştirildi. Elde edilen temalar benzerlikler, sebep-sonuç ilişkileri vs. tespit etmek amacıyla yeniden analiz edildi. Açık kodlama aşamasında ulaşılan alt kategoriler özellik ve boyut tespiti için analiz edilerek eksensel kodlama aşamasında ana kategorilere ulaşıldı. Son aşama olan seçici kodlama evresinde temel kategori tanımlandı ve diğer kategorilerle ilişkisi sistematik bir yolla yapıldı. Bu işlem eksensel kodlama evresinde ulaşılan ana kategorilerin ortak özellikleri, sonuçları, ilişkileri vs. göz önünde bulundurularak yapıldı. Mevcut çalışma bağlamın öğretmenlerin inanışları ve onların pedagojik uygulamaları üzerinde belli bir etkiye sahip olduğunu buldu. Çalışma aynı zamanda katılımcı öğretmenin inanışlarında meydana gelen değişimin bilişsel olmaktan çok davranışsal olduğu ve bağlamın etkisinin öğretmenlerin hangi inanışları uygulama koyduğu konusunda daha belirgin olduğu sonucuna vardı.en_US
dc.description.abstractThe 1970s witnessed a paradigm shift in research into language learning and teaching with focus moving away from process-product approach to the study of teachers and their cognitions. This shift in research led teaching to be viewed as a cognitive process not merely in terms of behaviour, and teachers as decision makers in the classroom not as "mechanical implementers of external prescriptions" (Borg, 2006, p. 7). Teacher cognition emerged as a separate domain of research that investigates what teachers know, think and believe. Over the following decades, a growing number of studies were conducted on the nature of teacher beliefs, how they develop and change and the relationship between teacher beliefs and practice. Teaching context is one of the factors that influence the formation of teacher beliefs and the enactment of these beliefs. The present study is an attempt at understanding the influence of EFL setting on teacher beliefs of a native English-speaking teacher. To this end, a single native speaker English teacher, who was working in Turkey, was selected through purposeful sampling. Data collections tools such as observations, in-depth semi-structured interviews, narrative accounts, house visit, and journal keeping were utilized over the course of six months to gather data. Observations and interviews were audiotaped, transcribed and coded for recurrent, relevant themes. The data were analysed using open, axial and selective coding stages (Strauss & Corbin, 1998). In the open coding phase, the data were coded paragraph by paragraph for instances indicating the influence of context on the formation or modification of the participant's teacher beliefs and his classroom practices. In axial coding, the data were combined in new ways using the coding paradigm. The resulting themes were analysed to find out similarities, cause-effect relationships etc. The subcategories created in the open coding stage were analysed for their properties and dimensions and thereby creating main categories in the axial coding process. The final stage, selective coding, involved defining the base category and establishing its relationship with the other categories in a systematic manner. It required considering shared characteristics, consequences, relationships and so forth of main categories reached at in axial coding phase. The current study found that context has certain influence on teachers' beliefs and teachers' pedagogical practices. This study also found that the changes that occurred in the participant teacher's beliefs were behavioural rather than cognitive and that the context's influence on which beliefs teachers enact in practice is relatively more marked.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeacher beliefsen_US
dc.subjectEFL contexten_US
dc.subjectNative Speakersen_US
dc.subjectCognitionen_US
dc.subjectÖğretmen inanışlarıen_US
dc.subjectYabancı dil olarak İngilizce bağlamıen_US
dc.subjectAnadil konuşuruen_US
dc.subjectBilişen_US
dc.titleThe influence of efl context on the teacher beliefs of a native english-speaking teacheren_US
dc.title.alternativeYabancı dil olarak İngilizce bağlamının ana dili İngilizce olan bir öğretmenin öğretmen inanışları üzerindeki etkisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record