Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAy, Ünal
dc.contributor.authorSarı, Ülhani Ozan
dc.date.accessioned2019-08-23T06:11:20Z
dc.date.available2019-08-23T06:11:20Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/921
dc.description.abstractBu çalışmada; günümüz globalleşme ve yerelleşme ekseninde rol ve fonksiyonlarında değişim gözlenen, kamu yönetimi alanında ülke geneline yayılmış, karar verici konumda yer alan ve yüksek etkinlik düzeyine sahip dar bir kadroyu teşkil eden mülki idare amirlerin sahip oldukları bireysel özelliklerinin, örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel bağlılık algıları ile ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır.Çalışmamızda giriş bölümüne müteakip ikinci bölümde örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve iş tatmini kavramlarına yönelik dünya ve ülke yayınları incelenmiş, buradan elde edilen çıkarımlarla kavramların genel teorik çerçevesi tanımlanmaya ve çizilmeye çalışılmıştır.Teorik bölüm sonrası konun spesifik olarak desteklenmesi gayesiyle mülki idare amirliği meslek mensuplarının bir kısmını içine alan sahada ampirik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ülkenin farklı noktalarında görev ifa eden Kaymakam adayı, Kaymakam ve Vali yardımcısı unvanlı 229 mülki idare amiri tarafından verilen cevaplardan istifade edilmiştir. Kavramlara yönelik algısal ilişkiyi incelemek için anket yöntemi kullanılmış olup; Meslek mensupların içsel, dışsal ve iş tatmini düzeylerini ölçmek için Minessota iş tatmini ölçeğinden, Bağlılık düzeyini ölçmek için Meyer ve Allen tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeğinden, adalet algı düzeyinin belirlenmesinde ise Morrman ve Niehoff tarafından geliştirilen örgütsel adalete yönelik anketlerden yararlanılmıştır.Çalışmada anketlerden elde edilen sonuçlar "SPSS Statistics 22" veri programı ve program içerisinde yer alan, Güvenilirlik analizi, t Testi, Tek yönlü varyans (ANOVA) analizi gibi analiz yöntemlerinden yararlanılarak irdelenmeye çalışılmıştır.Çalışmamızın son bölümünde ise; istatistiki anlamda ortaya çıkan verilerden hareketle ulaşılan sonuçlara yer verilmiş, bu sonuçlar ve genel deneyimler ışığında öneriler getirilmeye gayret gösterilerek çalışmamız sonlandırılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the relationship of the personal characteristics of the civil authorities, whose role and functions are observed to be changing in today's globalism and localism axis, spread all over the country in the field of public administration, in the position of making the decisions and formative of a limited permanent staff, with the perceptions of organizational justice, job satisfaction and organizational commitment is studied.In our study in the second part after the introduction part; the publications over the country and the world about the concepts of organizational commitment and job satisfaction are studied and with the help of arguments that have been obtained here, the general theoretical framework of the concepts are tried to be defined and described. An empirical research is realized in the field that includes some of the members that follow the profession of civil authority with the aim of supporting the subject specifically after the theoretical part.In the study, the answers of 229 civil authorities named with district governor candidate, district governor and lieutenant governor that work in the different places of the country are benefited. The questionnaire method is used to study the perceptional relationship intended for concepts; Minnesota Job Satisfaction scale to measure the inner, outer and job satisfaction levels of the members of the job, the organizational commitment scale that has been evolved by Meyer and Allen to measure the level of commitment and questionnaires intended for organizational justice that have been evolved by Morrman and Niehoff to determine the level of justice perception are benefited.In the study, the results that have been obtained from the questionnaires are tried to be elaborated by the help of analysis methods like "SPSS Statistics 22" data program and the Reliability Analysis inside this program, t Test, One Way Variance Analysis (ANOVA).In the final part of our study, the results that have been reached from the statistical datas are featured, our study is ended by trying hard to come up with suggestions in light of these results and general experiences.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel Adaleten_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectOrganizational Justiceen_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.titleBireysel özelliklerin örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi: Mülki idare amirleri üzerine bir incelemeen_US
dc.title.alternative/ The relationship of personal characteristics with organizational justice, job satisfaction and organizational commitment: A study on the civil authoritiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record