Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKesmez, Ersal
dc.contributor.authorTemel, Gülhan
dc.date.accessioned2019-08-19T11:02:09Z
dc.date.available2019-08-19T11:02:09Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/867
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı cinsiyet faktörünün, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve yalnızlık düzeyleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını hakkında genel bir görüş elde etmektir. Yöntem: Araştırma kapsamına; 1990 ile 2017 yılları arasında üniversite öğrencilerinde bağlanma sitilleri ve yalnızlık konularında üretilen makale ve tez alınmıştır. Çalışmada ulaşılan veriler meta-analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Meta Analiz aşamasında Medcalc®v10.3.0 paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada cinsiyet faktörüne göre bağlanma stilleri ve yalnızlığın kişi sayısı, ortalama puanları ve standart sapma puanları verilen 30 makale yer almıştır. Yapılan meta analiz sonucuna güvenli bağlanma, korkulu bağlanma ve saplantılı bağlanma stilleri üzerinde cinsiyetin bir etkisi olduğu bulunurken, kayıtsız bağlanma stili üzerinde cinsiyetin bir etkisi bulunamamıştır. Erkeklerin güvenli bağlanma ve saplantılı bağlanma stilleri kadınlara göre anlamlı olarak farklıdır. Kadınların korkulu bağlanma stilinin erkeklere göre anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Yalnızlık üzerinde de cinsiyetin bir etkisi olduğu bulunmuştur. Erkeklerde yalnızlığın kadınlara göre anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Tartışma ve sonuç: Bu konuda Türkiye merkezli yapılan çalışmaların bütünü taranarak meta analize alınmıştır. Ulaşılan sonuçlar temel alınarak cinsiyet faktörünün, bağlanma stilleri ve yalnızlık üzerinde ki etkisi tartışılmıştır. Cinsiyetin, güvenli bağlanma, korkulu bağlanma, saplantılı bağlanma ve yalnızlığın oluşumunda etkisi bulunmuştur. Güvenli bağlanma, korkulu bağlanma, saplantılı bağlanma ve yalnızlıkla ilgili kadınlarla erkekler arasında anlamlı bir fark vardır. Kayıtsız bağlanma stilinin oluşumunda cinsiyetin etkisinin olmadığı bulunmuştur. Çalışmanın sınırlıkları doğrultusunda daha sonraki araştırmalar için gündem oluşturulmuştur.en_US
dc.description.abstractAim: The purpose of this study is to examine whether the gender factor has an effect on university students' attachment styles and loneliness levels or not by meta-analysis. Method: The data obtained in the study was analyzed by using the meta-analysis method. Within the scope of the research, 27 articles and theses produced between 1990 and 2017 have been taken in accordance with the purpose and limitations of the research. The effect size in the research, significance and heterogenity values were calculated by using MEDCALC meta-analysis program. Findings: There were 30 articles in the study, including attachment styles and loneliness according to gender, number of people, average scores and standard deviation scores. According to results of meta-analysis, it was found that gender had an effect on secure attachment, fearful attachment, and obsessive attachment styles, whereas it was found that there was no gender effect on the indifferent attachment style. Men's secure attachment and obsessive attachment styles are significantly different from women's. Women's fearful attachment style was found to be significantly different from men's. It has also been found that gender affects loneliness. Loneliness in men was found to be significantly different from that in women. Discussion and Conclusion: In this regard, the whole of Turkey-based studies were taken into meta-analysis by scanning. Based on the results obtained, the attachment styles of the gender factor and the effect on loneliness have been discussed. It was found that gender factor had effect on the the formation of secure attachment, fearful attachment, obsessive attachment and loneliness. There is a significant difference between men and women regarding safe attachment, fearful attachment, obsessive attachment and loneliness. It has been found that there is no gender effect on the formation of the indifferent attachment style. In line with the limitations of the work, an agenda was set up for further research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBağlanma Stillerien_US
dc.subjectYalnızlıken_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.subjectLonelinessen_US
dc.subjectAttachment stylesen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.titleCinsiyet faktörünün, bağlanma stillerine ve yalnızlığa etkisinin meta analizien_US
dc.title.alternativeA meta-analysi̇s study on the effect of gender factor on attachment styles and loneli̇nessen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record