Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoç, Murat
dc.contributor.authorKorkmaz, Serçin
dc.date.accessioned2019-07-25T11:18:23Z
dc.date.available2019-07-25T11:18:23Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/810
dc.description.abstractBu çalışmanın hedefi, Y kuşağının liderlik tarzı beklentilerini belirlemek ve bu doğrultuda Y kuşağına ilişkin bireysel özellikleri tespit ederek incelemektir. Bu kapsamda, Y kuşağı ile yönetim ilişkisinin liderlik tarzı beklentileri sorgulanarak, Y kuşağının yöneticiye ve yönetime bakışı yönetim fonksiyonları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Y kuşağına mensup bireylerin kişilik özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi (HBBKT), Y kuşağı-yönetim ilişkisi liderlik tarzı beklentilerinin tespit edilmesi için ise katılımcılara Liderlik Uygulamaları Ölçeği uygulanmıştır. 212 katılımcının yardımı ile Y kuşağına mensup bireylerin kişilik özelliklerinin ve liderlik tarzı beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın evrenini, 18-36 yaş arasındaki Mersin merkezde yaşayan Y kuşağına mensup bireyler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın örneklemini ise, Mersin merkezde yaşayan en az lise ve üniversite düzeyinde öğretim görmüş olan 212 (124 kadın, 88 erkek) Y kuşağına mensup bireyler oluşturmaktadır. Katılımcılardan verilerin elde edilmesinde rastgele (randomize) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde kuşak kavramı, ikinci bölümünde Y kuşağı kavramı ve üçüncü bölümde ise liderlik kavramı alt başlıkları ile açıklanmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise Y kuşağı ile liderlik arasındaki ilişki üzerinde durulmuş ve birbirlerini etkileyen unsurlar literatürdeki örnekleri ile anlatılmıştır. Beşinci bölümde ise araştırmanın amacı, hedefi, yöntemi ve kullanılan analiz teknikleri üzerine bilgiler verilmiştir. Bulgular ve yorumların olduğu altıncı bölümde ise veri analizi ile elde edilen sonuçların genel bir değerlendirmesi yapılarak literatür desteğiyle de yedinci bölümde sonuç ve öneriler kısmı yazılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda kişilik özelliklerinin liderlik tarzı beklentisi üzerinde etkili olduğu, Y kuşağının kişilik özelliklerinin liderlik tarzı beklentisini etkilediği, medeni durum ve eğitim düzeyi değişkenlerinin Y kuşağına mensup bireylerin liderlik tarzı algısı üzerinde etkili olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the leadership style expectations of the Generation Y and to identify the individual characteristics of Generation Y in this direction. In this context, Generation Y-management relations and leadership style expectations trial, Generation Y has been assessed under the perspective of management and executive management functions. In order to identify the personality traits of individuals belonging to Generation Y Quick Big Five Personality Test, Generation Y-management relations and leadership style to determine the expectations of the participants to the Leadership Practices Inventory was applied. 212 participants with the help of the members of Generation Y individuals' personality traits and leadership are intended to identify expectations. The universe of this study belong to Generation Y employees who live in Mersin between 18-36 years of age constitute individual. Random sampling method was used to obtain the data from the participants. This study consists of seven chapters. The concept of generation in the first part, the second part of the concept of Generation Y and the third section describes the concept of leadership with subtitles. The fourth part of the study has focused on the relationship between leadership and Y generations and factors affecting each other has been described with examples in the literature. In the fifth part of the purpose of the research objectives, methods and analysis of information is given on the techniques used. In the sixth part that containing findings and reviews of a general evaluation of the results obtained with the data analysis of the results and recommendations are written with literature support. As a result of this survey, personality traits of leadership style is effective on expectations that the personality traits of Generation Y leadership style to influence the expectations, it showed that marital status and education level of the Y generation belonging to individuals have an impact on leadership style of perception at seventh section.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectY kuşağıen_US
dc.subjectliderliken_US
dc.subjectGeneration Yen_US
dc.subjectleadershipen_US
dc.title(Y) kuşağında liderlik tarzı beklentisine etki eden kişilik faktörü üzerine kesitsel bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA descri̇pti̇ve study about the effect of character on the leadershi̇p type expectati̇on of the (Y) generati̇onen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record