Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakmak, Soner
dc.contributor.authorBulğur, Erdal
dc.date.accessioned2019-07-25T08:45:17Z
dc.date.available2019-07-25T08:45:17Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/797
dc.description.abstractAraştırmada, üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ile benlik kurguları arasında ilişkinin olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada, üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inanç ile benlik kurgusuna ilişkin algılarının düzeyini ve bu algıların demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını bulmakta hedeflenmiştir. Bu çalışma ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrenden "Basit Seçkisiz Örnekleme Yöntemi" ile belirlenmiş 527 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Bu araştırmada üç bölümden oluşan bir veri toplama aracı oluşturulmuştur. Veri toplama aracının birinci bölümünde "Kişisel Bilgi Formu"; ikinci bölümde "Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği" ve üçüncü bölümde İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik (RIC) Ölçeği" yer almaktadır. Araştırmanın alt problemleri için "Bağımsız Örneklemler T-Testi" ve "Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)" testleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda anlamlı farklılığın bulunduğu değişkenlerde, anlamlı farklılığın nereden kaynaklandığını tespit etmek için "Tukey HSD" testi uygulanmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasında ilişki "korelasyon katsayısı" ile ölçülmüştür. Çalışmaya katılan öğrencilerin %70,2'si kadın, %29,8'i erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin akılcı olmayan inançlara ilişkin görüşlerinin ortalaması 3.77 olup düzeyi "Oldukça Uygun", benlik kurgusuna ilişkin ortalamaları 5.63 olup düzeyi "Beni Yansıtıyor" şeklindedir. Araştırmada "Akılcı Olmayan İnançlar" ile "Benlik Kurgusu" arasında pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca alt boyutlar açısından bakıldığında araştırmada "Akılcı Olmayan İnançlar" ile "Benlik Kurgusu" ölçeğinin alt boyutları olan "Bireycilik ve Toplulukçuluk" boyutları arasında pozitif yönlü düşük, "İlişkisellik" boyutu arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the purpose is to determine whether there is a relation between the irrational beliefs of university students and their self-construal. In addition, it was also aimed to determine the levels of the perceptions of university students on irrational beliefs and self-construal, and investigate whether these perceptions vary according to demographical variables. This study is in the Relational Review Model. The study population consists of the students studying at Adıyaman University, Educational Faculty in2016-2017 academic year. The sampling of the study consists of 527 university students who were selected with the "Simple Random Sampling Method". A data collection tool consisting of three parts was created in this study. In the first part of the data collection tool, there is the "Personal Information Form"; in the second part, there is the "Irrational Beliefs Scale" and in the third part, there is the "Relational-Individualist-Collectivist Personality (RIC) Scale". The "Independent Sampling T-Test" and the "One-Way Variance Analysis (ANOVA)" were used for the sub-problems. In variables in which significant differences were detected after the analyses, the "Tukey HSD Test" was applied to determine from which variable the difference stemmed. The relation between the variables of the study was measured with the "Correlation Coefficient". 70.2% of the students participating in the study are women, and 29.8% are male. The students who participated in the survey had an average of 3.77 and their level of "Unreasonable", the average of self-image was 5.63 and their level was "Reflect me". It was determined in the study that there is a low-level positive relation between the "Irrational Beliefs" and "Self-construal". In addition, a low-level and positive relation was also detected between the "Individualism and Collectivism", which are the sub-dimensions of the "Irrational Beliefs"; and a positive medium-level relation between the "Relationality" dimension.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜniversite Öğrencisien_US
dc.subjectBenlik Kurgusuen_US
dc.subjectAkılcı Olmayan İnançlaren_US
dc.subjectUniversity Studenten_US
dc.subjectSelf-Editingen_US
dc.subjectNon-Rational Beliefsen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançlarının benlik kurgularıyla ilişkisinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Adıyaman üniversitesi örneğien_US
dc.title.alternativeExamining the relation between the irrational beliefs of university students and self-construal according to some variables (The case of Adıyaman university)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record