Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnan, İbrahim
dc.contributor.authorTuzer, Diğdem
dc.date.accessioned2019-07-24T09:12:09Z
dc.date.available2019-07-24T09:12:09Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/766
dc.description.abstractBu araştırmada, üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerinin eş seçimi tutumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırmanın deseni, tarama modelinde tanımlayıcı ve kesitsel bir tasarım olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 öğretim yılı, bahar döneminde, Çağ Üniversitesi'nde öğrenim gören 220' si kız, 87'si erkek olmak üzere toplam 307 kişi oluşmaktadır. Katılımcıların bireysel özelliklerini belirlemek için "Kişisel Bilgi Formu", eş seçimi tutumlarını belirlemek için "Romantizm Ve Eş Seçimi Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Katımcıların bireysel özellikleri olarak; cinsiyet, güncel ilişki, ilişki durumu, ilişki süresi, evlilik düşüncesi, evliliğin gerçekleşeceği yol, evlilik planı için verilen süre ve ebeveynlerin birliktelik durumları ele alınmıştır. İstatistiksel bulgulara göre, eş seçimi tutumları; cinsiyete göre "beraber yaşama" ( p<0,05), güncel ilişkiye göre "idealleştirme" ( p<0,05), evlilik düşüncesine göre "aşk yeterli", "çaba göstermeme", "zıt kutuplar", "beraber yaşama", "idealleştirme" (p<0,05), evlilik planı için verilen süreye göre, "beraber yaşama", "zıt kutuplar", "çaba göstermeme", "tam güven", "idealleştirme" ve "aşk yeterli" (p<0,05), evliliğin gerçekleşeceği yola göre, "aşk yeterli", "çaba göstermeme", "tam güven" ve "zıt kutuplar" ( p<0,05), alt boyutları için anlamlı bir farklılık göstermiştir. Buna karşın, eş seçimi tutumları; ilişki süresi, ilişki durumu ve ebeveynlerin birliktelik durumları açısından anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Araştırma bulguları literatür dahinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this research, individual characteristics of the university students to the effect of the attitude of mate selection was studied. The pattern of research is defined as illustrator and cross sectional design in the scanning model. In the 2015-2016 school year, spring term, the working group of the research is consist of total 307 people who 220 of them are girls, 87 of them are boys who have been studying at the Çağ university. "Personal Information Form" to determine the individual characteristics of participants, "Romance and Mate Selection Attitude Scale" to determine the attitude of mate selection is used. Sex, current relationship, relationship status, relationship's time, the thought of marriage, the way thought to bring about marriage, given time for wedding plan and the status of parent's togetherness have been discussed as individual characteristics of participants. According to statistical findings, attitudes of mate selection have been shown meaningful differentiation for sub-dimensions such as: according to sex ''cohabitation''(p<0,05), according to current relationship ''idealization''(p<0,05), according to thought of marriage ''love is enough'', ''ease of effort'', ''opposites complement'' , ''cohabitation'', ''idealization'' (p<0,05), according to the time given for wedding plan ''cohabitation'', ''opposites compliment'', ''ease of effort'', ''complete assurance'', ''idealization'' and ''love is enough''(p<0,05), according to the way which marriage brings about, ''love is enough'', ''ease of effort'', ''complete assurance'' and ''opposite compliment'' (p<0,05). In any case, attitudes of mate selection have not been shown meaningful differentiations in the way of time of relationship, relationship status, and the status of parent's togetherness. Research findings are discussed within the literature and given suggestions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectüniversite öğrencisien_US
dc.subjecteş seçimi mitlerien_US
dc.subjectevliliken_US
dc.subjecteş seçimi tutumlarıen_US
dc.subjecteş seçimien_US
dc.subjectthe myths of mate selectionen_US
dc.subjectuniversity studentsen_US
dc.subjectmarriageen_US
dc.subjectthe attitude of mate selectionen_US
dc.subjectmate selectionen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin eş seçimi tutumlarının bireysel özellikleri açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeStudying attitude of mate selection of university students in the way of individual characteristicsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record