Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorLevent, Bekir Aydın
dc.contributor.authorÖzgüven, Pınar
dc.date.accessioned2019-07-24T09:02:10Z
dc.date.available2019-07-24T09:02:10Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/765
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, Sekiz İstasyonlu Dairesel Antrenman Programının, 10-12 yaş arası çocukların Bourdon Dikkat Testi sonuçları üzerine etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemi, uygun örnekleme (Convenience Sampling) yöntemiyle Adana İli Çukurova İlçesi'ne bağlı bir ortaokuldan seçilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 11.13 ± 0.6yıl olan, düzenli spor yapmayan sadece beden eğitimi derslerine katılan gönüllü 46 kişiden oluşmaktadır. (20 Kız, 26 Erkek). Katılımcılar, random yöntemi ile çalışma (24 kişi) ve kontrol (22 kişi) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Çocukların dikkat beceri düzeylerini belirlemek amacıyla "Bourdon Dikkat Testi (BDT) Harf Formu" kullanılmıştır. Çalışma grubuna yaptırılan 6 haftalık antrenman programı, sekiz istasyondan oluşan ve dikkat becerisinin gelişimini destekleyen hareket serilerinden oluşturulmuştur. Kontrol grubu ise, bu süreç içerisinde düzenli bir aktiviteye katılmamıştır. Tüm katılımcı ailelerinden onam formu alınmıştır. Ayrıca çocukların demografik özelliklerini tespit etmede Kısa Bilgi Formu oluşturularak uygulanmıştır. İstatistiksel verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi, grup içi karşılaştırmalarda ise, Wilcoxon testi uygulanmıştır. Bulgular: Çalışma gurubunun grup içi ön ve son test karşılaştırmalarında, son test değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (p=0.000). Ayrıca, kontrol grubunun ön ve son test sonuçları arasında da anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (p=0,002). Ancak, kontrol grubunun dikkat düzeyi, çalışma grubunun dikkat düzeyine oranla daha düşük çıkmıştır. Çalışma ve kontrol gurubunun son test sonuçlarına bakıldığında ise istatistiksel olarak çalışma grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=0.000). Sonuç: Sekiz İstasyonlu Dairesel Antrenman Programının (SİDAP), BDT sonuçları üzerine anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, SİDAP çalışmalarının 10-12 yaş arası çocuklarda dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.en_US
dc.description.abstractPurpose: In this study was aimed to determine the effect of eight-station circular training programme on the results of Bourdon Attention Test of 10-12 Age Children. Material and Method: 46 children (20 Female, 26 Male) participated from a secondary school in this study voluntarily. The age of participates was determined 11.13 ± 0.6. Participants were chosen that did not participate any sport regularly, but only they attended courses of physical education in their school. Participates were divided randomly two groups (study group (24 children) and control group (22 children). Bourdon Attention Test (BET) letter form was used for attention skill measurements of children. Study group was performed six week training programme. This programme was consisted of eight station which each station was supported with motion series for improving of attention skills. But also, control group did not participate any sport regularly in this duration. Permission form was received from all parents of participants. Short information form was used to demographic characteristics of all participants. SPSS packet programme was used for statistical analyses. Mann Whitney U test was used to compare between the groups. Wilcoxon test was used to compare between measurement of baseline and after six week of the group. Results: When the results of study group were compared between baseline and after 6 weeks, results of after 6 weeks increased significantly (p=0.000). Besides, the results of control group were compared between baseline and after 6 weeks, it was seen significant differences (p=0,002). But, it was less than attention test results of study group. When the results of study group and control group were compared after 6 weeks, the results of study groups were higher than control groups statistically (p=0.000). Conclusion: It was seen that eight-station circular training programme (ESCTP) affected the results of BET of 10-12 age children significantly. In conclusion, we can assert that ESCTP might contrubute to the skills of attention, concentration and focusing of 10-12 age children.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBourdon Dikkat Testien_US
dc.subjectDairesel Antrenmanen_US
dc.subjectOdaklanmaen_US
dc.subjectİstasyonen_US
dc.subjectFocusingen_US
dc.subjectStationen_US
dc.subjectCircuit Trainingen_US
dc.subjectBourdon Attention Testen_US
dc.titleSekiz istasyonlu dairesel antrenman programının, 10-12 yaş arası çocukların bourdon dikkat testi sonuçları üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of eight-station circular training programme on the results of bourdon attention test of 10-12 age childrenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record