Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüler, Deniz Aynur
dc.contributor.authorUlum, Hakan
dc.date.accessioned2019-07-24T07:58:39Z
dc.date.available2019-07-24T07:58:39Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/759
dc.description.abstractBağımlılık insanların, ruh ve beden sağlığına ya da sosyal hayatına zarar vermesine rağmen, birtakım eylemleri tekrarlamaya yönelik engellenemez bir istek duymaları durumudur. Kendini engelleme eyleminde söz konusu çocuklar olunca daha karmaşık bir otokontrol yapısı vardır. Gelişen bilgisayar teknolojisi ile sanal gerçekliğin doruk noktalara ulaştığı bilgisayar oyunları, bilgisayar tabanlı cihazlar (Akıllı telefon, tablet, oyun konsolu) ile kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. Durum böyle olunca çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığına sık rastlanılır olmuştur. Yapılan araştırmalar bağımlılık derecesinde bilgisayar oyunu oynayan çocukların zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimlerinin olumsuz etkilendiğini ortaya koymuştur. Bilgisayar oyunu bağımlısı çocuklar, duygusal açıdan sıkça tutarsızlık yaşamakta (saldırgan, asosyal, içine kapanık, öz güvensiz, vb. ) ve duygularını kontrol etme aşamasında sıkıntıya düşmektedirler. Duygularını ayarlayabilme açısından zayıf kalmaktadırlar. Bu araştırma, çocuklarda (6-13 yaş) bilgisayar oyunu bağımlılığı ile duygu ayarlayabilme arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada çocukların bilgisayar oyunlarına olan bağımlılık derecesi ve duygularını ayarlayabilme yetkinlikleri çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak tespit edilmeye çalışılmış ve bu iki olgu arasındaki ilişki saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada tarama türü bir araştırmadır. Araştırma da nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Mersin İli Merkezi ve İlçelerinde yaşayan, 6-13 yaşları ve aralığında bilgisayar oyunu oynayan çocuk sahibi 220 anne ve bu 220 çocuk oluşturmaktadır. Veriler geçerliği, güvenirliği sağlanmış, bilgisayar oyun bağımlılığına ve duygu ayarlayabilme yetisine yönelik ölçekler kullanılarak toplanmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılan veriler, istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilip, yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre çocuklarda (6-13 yaş) bilgisayar oyunlarını oynayama yönelik bağımlılık sık rastlanılan bir durum olmakla beraber cinsiyet, yaş, annenin eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bununla beraber çocukların duygu ayarlayabilme yetkinliğinin cinsiyet, annenin eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu iki olgu arasında ki ilişki incelendiğinde çocuklarda bilgisayar oyunlarına olan bağımlılık ile duygu ayarlayabilme yetkinliği açısından anlamlı bir ilişki olduğu ifade edilebilir.en_US
dc.description.abstractAddiction is the case of desiring to repeat a group of unrestrainable actions although it is harmful for the mental and physical health of people, or for their social life. With reference to self-restraining, when the point in question is children, there stands a more complicated auto-control structure. Computer games, in which artificial reality has arrived at its peak by the help of advancing computer technology, are easily reachable through computer based tools (smart phones, tablets, game stations). In such a case that is mentioned, computer addiction is often seen among children. The conducted researches revealed that mental, emotional, and physical development of children playing computer games at addiction level is affected negatively. Computer addicted children show emotional inconsistency (being aggressive, asocial, introvert, diffident) and have trouble in controlling their emotions. Besides, they stay weak in terms of adjusting their emotions. This study was conducted with the aim of investigating the relationship between computer addictions and adjusting emotions among children. In this research study, the level of computer addiction among children and the children's capacity to adjust their emotions were tried to be identified through considering several variables, and the relation between these two cases was tried to be detected. This study is based on a quantitative research design. The sample of the study covers 220 children at the ages of 6-13, who play computer games, and their 220 mothers living in the city center of Mersin and its districts. The data of the study was gathered through scales on computer addiction and skill of adjusting emotions, which were confirmed in terms of reliability and validity. The data that was transmitted into computer was analyzed and interpreted by means of statistical techniques. According to the findings of the study, besides being an often faced case, computer addiction among children shows a significant difference in terms of gender, age, and the educational status of mothers. Moreover, the skill of adjusting emotions was found to be showing a significant difference regarding gender and the educational status of mothers. Furthermore, by investigating the relation between these two cases, it may be interpreted that there stands a significant relation between computer addiction among children and skill of adjusting emotions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectbilgisayar oyun bağımlılığıen_US
dc.subjectduygu ayarlayabilmeen_US
dc.subjectçocuken_US
dc.subjectcomputer game addictionen_US
dc.subjectemotion regulationen_US
dc.subjectchilden_US
dc.titleÇocuklarda bilgisayar oyunu bağımlılığı ile duygu ayarlayabilme arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating the relationship between the addiction to computer games among children and emotion regulationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record