Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakmak, Soner
dc.contributor.authorKuru, Emine
dc.date.accessioned2019-07-24T06:29:26Z
dc.date.available2019-07-24T06:29:26Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/748
dc.description.abstractBu araştırmada genç yetişkin bireylerin cinsiyet, medeni durum, anne-baba eğitim düzeyi, yaşanan yer vb. demografik özelliklerinin ve obsesif inançlarının mutluluk düzeyi ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada, mutluluk düzeyleri ve obsesif inanç düzeylerinin demografik değişkenlere göre gösterdiği farklılıklar da ele alınmıştır. Çalışmamanın evreni 2016-2017 eğitim yılı içerisinde Hatay ili, İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri ve Hatay il sağlık müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan bireylerin mutluluk düzeyini belirlemek amacıyla Oxford Mutluluk ölçeği (OMÖ) kullanılmıştır. Demografik bilgiler için, Kişisel Bilgi Formu ve Obsesif inançların düzeyinin belirlenmesi amacıyla Obsesif İnançlar Ölçeği (OİÖ) kullanılmıştır. Örneklem olarak seçilen Hatay İl Sağlık Müdürlüğü acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan tüm genç yetişkin bireylere ulaşılmasının yanında araştırmaya katılmak isteyen tüm 18-25 yaş arası genç yetişkinlere de çalışmaya katılmıştır. İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri ile Üniversite Rektörlüğünün izin verdiği tarihte okulda olan ve çalışmaya katılmak isteyen tüm 18-25 yaş arası genç yetişkin öğrenciler ile çalışılmıştır. Araştırmaya 128'i kadın, 153'ü erkek olmak üzere 281 kişi katılmıştır. İstatistiksel analizleri yapmak amacıyla; araştırmanın alt problemleri için "Bağımsız Örneklemler T-Testi" ve "Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)" testleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda anlamlı farklılığın bulunduğu değişkenlerde, anlamlı farklılığın nereden kaynaklandığını tespit etmek için "Tukey HSD" testi uygulanmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasında ilişki "korelasyon katsayısı" ile ölçülmüştür. Mutluluk puanları ile Obsesif inançlar puanları arasında negatif yönlü zayıf bir korelasyon saptanmıştır. Cinsiyet faktörüne göre farklılıklar incelendiğinde Mükemmelliyet/Kesinlik alt ölçeğinde erkekler kadınlara göre daha yüksek puan almışlardır ve istatistiksel olarak 'anlamlı' bir sonuç saptanmıştır. En çok kiminle vakit geçirdikleri açısından incelendiğinde; en çok 'yalnız' vakit geçirenler ile en 'çok eş-sevgili' ile vakit geçirenler arasında 'anlamlı' bir farklılık saptanmıştır. Bu araştırmada, medeni durum, öğrenci ve çalışan, yaşanan yer, aile yapısı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, kaçıncı çocuk olduğu, kiminle yaşadığı gelir düzeyi değişkenlerine göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was examined that the effection of the obsessive beliefs and demographic characteristic – such as gender, marital status, education status of parents, place of residence - on the level of happiness. In the study, differences in levels of happiness and obsessive beliefs according to demographic variables are also discussed. The universe of the study consist of students from the Iskenderun Technical University in the school year 2016-2017 and Hatay provincial health Directorate 112 emergency medical services personnel. "Oxford Happiness Scale" (OHS) was used to determine the level of happiness of the individuals who participated in the study. For demographic information, the Personal Information Form and the Obsessive Beliefs Scale (OBS) were used to determine the level of obsessive beliefs. Hatay Provincial Health Directorate selected as the sample and was reached to all young adult individuals working in Emergency Health Services and also it was worked with all the people that between the ages of 18-25 and who wanted to participate in the research. It was worked with Iskenderun Technical University Engineering Faculty and all the students who were in school at the time allowed by the University Rectorate and want to participate in the study and between the ages of 18-25. 281 people participated in the study, including 128 women and 153 men. With purpose of making statistical analysis; for sub-problems of the research, "Independent Samples T-Test" and "One Way Analysis of Variance (ANOVA)" were used. "Tukey HSD" test was used for where to find out where the significant difference originated in the variables where there are significant differences as a result of the analyzes made. The relationship between the variables of the study was measured by the "correlation coefficient". A weak negative correlation was found between happiness scores and obsessive beliefs scores. When the differences according to the gender factors were examined, men in the Excellence/Precision subscale had a higher score than the women and statistically a 'significant' result was obtained. When it is examined in terms of with whom they had spent the most time; a meaningful difference was found between those who spend the most 'alone' and those who spend most 'wife-lover'. In this study, no significant difference was found when we examined according to the variables of marital status, student and employee, living place, family structure, parents education level, number of siblings, number of children, with whom they live, income rate.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectobsesif inançen_US
dc.subjectgenç yetişkinliken_US
dc.subjectMutluluken_US
dc.subjectyoung adulthooden_US
dc.subjectobsessive beliefen_US
dc.subjectHappinessen_US
dc.titleGenç yetişkinlikte obsesif inançların mutluluk üzerindeki etkisinin demografik verilerle incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe analysis of the impact of obsessive beliefs on happiness in emerging adulthood with demographic dataen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record