Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOdman, Mustafa Tevfik
dc.contributor.authorÇıplak, Dilara
dc.date.accessioned2019-07-23T14:37:47Z
dc.date.available2019-07-23T14:37:47Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/746
dc.description.abstractÇalışma konumuzu "Milletlerarası Tahkim Kavramı ve İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları Çerçevesinde Türkiye'de Tahkim Uygulaması" oluşturmaktadır. Tahkim; taraflar arasında ortaya çıkan veya çıkabilecek uyuşmazlıkların, tarafların üzerinde anlaşmaları koşuluyla, devlet mahkemeleri yerine, üçüncü bir kişi tarafından çözümlenmesidir. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ise, milli ve milletlerarası uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermek üzere kurulmuş, bağımsız bir kurumsal tahkim merkezidir. Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Buna göre ilk bölüm, "Tahkim Kavramı ve Tarihsel Gelişimi" başlıklı olup, genel olarak tahkim kavramı ve unsurları, Yargıtay kararları ve doktrin görüşlerinden de faydalanmak suretiyle izah edilmeye çalışmıştır. Devamında, tahkimin tarihsel kökeni üzerinde durulmuş ve geçmişten günümüze dek gerek milli gerekse milletlerarası hukuklarda önemli bir yer edinmesinin sağlayan özellik ve avantajları detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın "Türk Hukukunda Tahkim Kavramı ve Tahkim ile İlgili Düzenlemeler" başlıklı ikinci bölümünde, tahkimin Türk hukukundaki yeri ve önemi izah edilmeye çalışılarak, tahkim kavramının Alternatif Uyuşmazlık Çözümü kavramı ve yöntemleri ile olan ilişkisi detaylandırılarak, mukayese yapmak suretiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Akabinde ise, Türk hukukunda tahkim ile ilgili düzenlemelere hangi kanunlarda yer verildiği üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın üçüncü bölümü ise, "İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları Çerçevesinde Tahkim Uygulaması" adı altında başlıklandırılmış ve İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurulma süreci ve amacı ile İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca tahkim uygulaması ile avantajları detaylı olarak izah edilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to discuss "International Arbitration Concept and Arbitration Process in Turkey within The Rules of Istanbul Arbitration Center". Arbitration is a technique for the resolution of disputes, arisen between the parties, by a third party instead of the state courts on condition of parties' agreement. Istanbul Arbitration Center (ISTAC) is an independent institution of arbitration, which has been established for the purpose of providing national and international arbitration services. The study consists of three main parts. The first chapter is titled as "Arbitration Concept and Historical Devoplement" and in this chapter, arbitation concept and facts are examined in consideration of supreme court decisions and doctirine views. In continuation, the historical devoplement of arbitration and its properties and advantages, which provides taking an important place in national and international legal orders form past to present, are explained in detail. The second chapter, titled as "Arbitration Process in Turkish Law and Regulations of Arbitration", explains the place and importance of arbitration in Turkish law and details the relation between arbitration and Alternative Dispute Resolutions by comparison. Afterwards, the laws which includes the regulations of arbitration are emphasised in Turkish law. The third chapter of this study is titled as "Arbitration Process within The Rules of İstanbul Arbitration Center". This chapter mainly focuses on establishment process and purpose of İstanbul Arbitration Center and examines arbitration process and advantages according to the Rules of İstanbul Arbitration Center in detail.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectTahkimen_US
dc.subjectMilletlerarası Tahkimen_US
dc.subjectMilletlerarası Ticari Tahkimen_US
dc.subjectİstanbul Tahkim Merkezien_US
dc.subjectIstanbul Arbitration Centeren_US
dc.subjectISTACen_US
dc.subjectArbitrationen_US
dc.subjectInternational Arbitrationen_US
dc.subjectInternational Trade Arbitrationen_US
dc.subjectİstanbul Arbitration Centeren_US
dc.titleMilletlerarası tahkim kavramı ve İstanbul Tahkim Merkezi kuralları çerçevesinde Türkiye'de tahkim uygulamasıen_US
dc.title.alternativeInternational arbitration concept and arbitration process in Turkey within the rules of İstanbul Arbitration Centeren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record