Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoç, Murat
dc.contributor.authorSayın, Hatice Zeybek
dc.date.accessioned2019-07-23T09:17:40Z
dc.date.available2019-07-23T09:17:40Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/721
dc.description.abstractKişilik, psikoloji alanında geniş kapsamı olan kavramlardan biridir. İnsanların gösterdikleri bireysel farklılıklar bu kavramın tanımlanmasının yanı sıra etkilerinin de değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Buna bağlı olarak liderlik kavramı da bireylerin, toplumların, kültürlerin, kuşakların algılamalarına göre farklılık göstermektedir. Gelecekte Türkiye'nin ve dünyanın siyaseti, iş yaşamı, sosyal yaşamı ve insanlık tarihinin akışında karar alıcı ve uygulayıcısı konumunda yer alacak olan Y kuşağı bireylerinin, hem kişilik özellikleri hem de liderlik konusundaki beklentileri, algıları önemle değerlendirilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Y Kuşağının liderlik algılarını beş faktör kişilik özellikleri boyutunda araştırmayı amaçlanmıştır. Araştırma vakıf ve kamu olmak üzere Mersin ilinde faaliyet gösteren, Çağ ve Mersin üniversitelerinin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Y kuşağı üyeleri olan, son sınıfta okuyan 456 öğrenciden oluşan katılımcılardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile sonuca ulaşılmıştır. Bulgulara ulaşmak için, görüş ve inançların belirlenmesini sağlaması ve geniş örneklem grubuna uygulanması nedeniyle tarama modeli seçilmiştir. Anket Formu ile birlikte 30 Maddeden oluşan Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi ve yine 30 Maddeden oluşan Liderlik Uygulamaları Envanteri uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS16.0 istatistik paket programı ile sağlanmıştır. Bağımsız değişkenlere göre karşılaştırma ve ilişkilerin belirlenmesi amacıyla verilerin parametrik değerlendirmeleri yapılmıştır. Katılımcıların kurum ve cinsiyetlerine ilişkin bulgularında frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiştir. İstatistiksel analizlerde ''Mann Whitney U Testi'' kullanılmıştır. Her iki tür üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ve liderlik uygulamalarına ilişkin görüşlerinin, vakıf veya kamu üniversitesi öğrencisi olmalarına göre farklılık yaratmadığı bulunmuştur. Kişilik özelliklerinin ve liderlik uygulamaları alt boyutlarının büyük bölümü arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar literatür yardımı ile değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractPersonality, is one of the terms that has broad scope in the field of psychology. The differences that humanbeings display, have made the description of this term as well as the evaluation of its impact necessary. Similarly, the term leadership differs based on the perceptions of individuals, societies, cultures, and generations. The personality traits and their expectations about leadership of members of the Y Generation, who will be the decision makers of the countrie's and world's politics, business life, social life and the history of the humanity, appears to be an important topic which needs to be evaluated. In this study, it was aim to research the leadership perceptions of Y generation in the context of five factor personality characteristics. The research was carried out with the evaluations of data from 456 participants who were students in their last year and at the same time were member of the Y Generation from Faculty of Economics and Administrative sciences, faculty of science and letters from Cag University and Mersin University and faculty of law from Cag University who are foundation and state universities in the city of Mersin. To reach the findings, the scan model has been selected due to determine opinions and beliefs and to apply large sample. It was applied Quick Great Five Personality Test consists of 30 items and Leadership Applications Inventory again consists of 30 items with Survey Form. Obtained data was used in SPSS 16.0 statistics package programme. Parametric analysis of the obtained data were done to compare and determine the relations according to independent variable. Frequency, percentage, mean, arithmetic mean and standard deviation values were determined in the finding of participant's institution and gender. Mann Whitney U Test was used in statistical analysis. It was found that it was no differences on ideas on personal characteristics and leadership applications depending on being a foundation or state personality. It was found that there is significant level of connection between personal characteristics and leadership applications in the large part of sub-dimension. The results were analysis with the help of literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKişiliken_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectY kuşağıen_US
dc.subjectBeş Faktör Kişiliken_US
dc.subjectFive Factor Personalityen_US
dc.subjectY Generationen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectPersonalityen_US
dc.titleY kuşağı üniversite öğrencilerinin beş faktör kişilik özellikleri ve liderlik algıları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of relationships between personality traits and leadership perceptions of Y generation membersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record