Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorLevent, Bekir Aydın
dc.contributor.authorKaya, Pınar
dc.date.accessioned2019-07-23T07:48:32Z
dc.date.available2019-07-23T07:48:32Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/713
dc.description.abstractBu araştırmada, 3-6 yaş grubu otizmli ve normal gelişim gösteren çocukların sözcük dağarcığı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada; "3-6 Yaş Grubu Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Sözcük Dağarcığı Düzeylerinin İncelenmesi" ile ilgili belirlemelerde bulunulabilmesi amacıyla, "Tarama Modeli" çerçevesinde "Betimsel Yöntem" kullanılmış ve veri toplama tekniği olarak "Anket Tekniği" uygulanmıştır. Bu araştırmanın evrenini, 2015-2016 Eğitim öğretim yılında Adana İl sınırlarında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel eğitim merkezine devam eden, 3-6 yaş grubu otizm tanısı almış ve normal gelişim gösteren 3-6 yaş grubu çocuklar ile anne-babaları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Adana İli Seyhan ve Yüreğir İlçelerinde ikamet eden 38 kız ve 32 erkek olmak üzere 70 çocuk ile onların anne babaları oluşturmaktadır. Bu çocukların 36'sı otizmli olup, Turuncu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinden kişisel gelişimlerine yönelik yardım almaktadırlar. Çocukların 34'sü ise, Adana İli Yüreğir İlçesi'nde Solaklı İlkokulunda okul öncesi eğitim alan ve burada yaşayan ailelerin çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu, rastgele örneklem seçimi ile Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden seçilmiştir. Araştırmaya katılan kişilerin demografik özellikleri hakkında bilgi elde etmek için araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan " Kişisel Bilgi Formu " ve örnekleme alınan çocukların sözcük dağarcığını belirlemek üzere " Peabody Resim Kelime" Testi uygulanmıştır. Veriler SPSS 20.0 proğramına girilerek analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; Frekans Analizi, Bağımsız Gruplarda t – Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Çalışmada bağımsız değişkenlere verilen yanıtların dağılımına ilişkin frekans analizi yapılmıştır. Ayrıca bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Gruplar arasında fark olup olmadığını belirlemek için ikili değişkenlerde ''t'', ikiden fazla değişkenleri belirlemek için ise ''F'' testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; normal gelişim gösteren bireyler ile otizmli bireylerin ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Normal gelişim gösteren bireylerin ortalamaları, otizmli bireylerin ortalamasından anlamlı derecede büyüktür. Cinsiyete göre veriler incelendiğinde, normal gelişim gösteren bireylerde kız ve erkek çocukların puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmamaktadır. Otizmli bireylerde kız ve erkek çocukların puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık olup (p<0,05), kızların ortalamaları erkeklerin ortalamasından anlamlı derecede daha büyüktür. Takvim yaşına göre veriler incelendiğinde, Normal gelişim gösteren bireylerde 3-4 yaş grubu çocuklar ile 5,1 – 6 yaş grubu kişilerin puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık olup, 5,1 – 6 yaş grubu kişilerin ortalaması anlamlı derecede daha yüksektir. Otizmli bireylerde yaş gruplarına göre veriler incelendiğinde, puanlar anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (p<0,05). 5,1 – 6 yaş grubu kişilerin ortalaması, 4,1 – 5 yaş kişilerin ortalamasından anlamlı derecede daha fazladır. 3-4 yaş grubunda 1 kişi olduğu için değerlendirilememiştir. Alıcı dil yaşına göre veriler incelendiğinde, normal gelişim gösteren bireylerde alıcı dil yaşı gruplarına göre puanlar anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 6,1 – 7 alıcı dil yaş grubu kişilerin puan ortalaması, 5,1 – 6 alıcı dil yaşı grubu kişilerden anlamlı derecede daha yüksektir. 4,1 – 5 yaş grubunda 1 kişi olduğundan dolayı diğer gruplarla karşılaştırılamamıştır. Otizmli çocuklarda ise , 2-3 alıcı dil yaşı grubu ile 3,1 – 4 alıcı dil yaşı grubu kişilerin ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmakta olup, 3,1 – 4 alıcı dil yaşı grubu kişilerin ortalaması anlamlı derecede daha büyüktür.en_US
dc.description.abstractIn this study, the purpose is to examine the vocabulary levels of 3-6 age group children with autism versus normally growing children. In the study; to have identifications about ''the vocabulary levels of 3-6 age group children with autism versus normally growing children'', as part of ''Survey Model'' ; '' descriptive method'', and as a data gathering method ''survey method'' is carried out. The population of this study consists of 3-6 age group children with autism that study in a special education and rehabilitation center of ministry of national education in Adana in 2015-2016 and normally growing children of the same age group and their families. The sample of of the study consists of 70 children (38 girls and 32 boys) and their parents that dwell in Adana -Seyhan and Yüreğir districts-. 36 of these children are with autism and getting aid towards their personal development from Turuncu special education and rehabilitation center. The rest 34 samples are the children of the families that study in Adana/ Yüreğir district Solaklı primary school pre-education, and dwell here. The sample group are chosen by random sample choose method from Seyhan and Yüreğir districts. To get information about demographical features of the people that take place in the study, a ''Personal Information Form'' is created by the researcher in accordance with the literature. And to determine the vocabulary level of the children ''Peabody Image-Vocabulary test'' is implemented. The data is analyzed by using SPSS 20.0 program. In analysis of the data, Frequency analysis, in independent groups T-test and one-way analysis of variance is used. In the study, analysis of frequency that is related to the distribution of answers that given to the independent variables is implemented. Also, the relationship between dependent and independent variables is analyzed. To determine whether there is difference between groups or not, in binary variables ''T-test'', to determine the variables that more than two ''F-test'' is implemented. According to the obtained findings; it is revealed that there is a meaningful difference between the averages of normally growing individuals and individuals with autism. The difference between the averages of normally growing individuals and individuals with autism is meaningfully higher. When the data is examined according to the sex, in normally growing individuals, there is a big amount of difference in the score averages between boys and girls. In the individuals with autism there is a significant difference between the score averages of boys and girls (p<0,05), girls' averages are significantly higher than boys'. When the data is analyzed according to chronological age, in normally growing individuals, there are significant differences between the score averages of 3-4 age group individuals and the point average of 5.1-6 age group individuals; the point averages of 5,1-6 age group of children is considerably higher than the other ones. , When the data are analyzed according to age groups in individuals with autism, the points differ significantly (p<0,05). The point average of 5,1-6 age group individuals is higher than the point average of 4,1-5 age group individuals. 3-4 age group can't be analyzed because of being just one person in that group. When the data is analyzed according to receptive language age, in normally growing individuals, scores differ greatly according to receptive language age groups. The point average of 6,1-7 age group of individuals is greatly higher than the point average of 5,1-6 age group of individuals. 4,1-5 age group can't be analyzed because of being just one person in that group. In children with autism, there are differences between the point average of 2-3 receptive language age group and the point average of 3,1-4 receptive language age group individuals is higher than the other one.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSözcük Dağarcığıen_US
dc.subjectNormal Gelişim Gösteren Çocuklaren_US
dc.subjectPeabody Kelime Testien_US
dc.subject3-6 Yaş Grubuen_US
dc.subjectOtizmen_US
dc.subjectVocabularyen_US
dc.subjectPeabody Image-Vocabulary Testen_US
dc.subjectNormally Growing Childrenen_US
dc.subjectAutismen_US
dc.subject3-6 Age Groupen_US
dc.title3-6 yaş grubu otizmli ve normal gelişim gösteren çocukların sözcük dağarcığı düzeylerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeResearch of the levels of vocabulary in 3-6 age group children with autism versus normally growing childrenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record