Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorLevent, Bekir Aydın
dc.contributor.authorKiper, Selçuk
dc.date.accessioned2019-07-23T06:11:22Z
dc.date.available2019-07-23T06:11:22Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/703
dc.description.abstractBu çalışma anaokullarındaki öğretmenlerin görüşlerine ve çocukların test sonuçlarına dayalı olarak, Anaokuluna devam eden 48-71 ay aralığı çocukların, yaratıcılık düzeyleri ile sosyal becerileri arasındaki ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada "Tarama Modeli" çerçevesinde "Anket Yöntemi" kullanılmıştır. Çalışma evrenini 2015/2016 eğitim öğretim yılında Adana ili Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki iki bağımsız anaokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma örneklemi 121 kız ve 125 erkek olmak üzere 246 çocuktan oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi uygun (elverişli) örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada, veriler üç bölümden oluşan kişisel bilgi formu, ölçek ve test ile toplanmıştır. Araştırmacının çalışmanın hedefine uygun hazırladığı Kişisel Bilgi Formu (Ek-1), Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği (SBDÖ) (Ek-2) ve Torrance Yaratıcı Düşünce Testi (Ek-3) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Araştırmada frekans (f), yüzde (%), ortalama (x), standart sapma (Ss), korelasyon katsayısı (r), t testi, ANOVA, Sidak testi ve Regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Çocukların Sosyal Beceri Ölçeği alt boyutları ile TYDT şekilsel toplam puan arasında alt boyutlar bazında pozitif yönde (doğru orantılı) ve anlamlı bir ilişki olduğu çocukların soysal beceri düzeylerinin yükselmesinin çocukların TYDT şekilsel toplam puanlarını yükselteceği görülmektedir. Çocukların Görev Tamamlama Becerileri, Sözel Açıklama Becerileri ve Akran Baskısı İle Başa Çıkabilme Becerileri boyutlarındaki artışların çocukların şekilsel yaratıcılık boyutları üzerinde yükseltici düzeyde etkili olduğu görülmektedir. Görev Tamamlama Becerileri, Sözel Açıklama Becerileri ve Akran Baskısı ile Başa Çıkabilme Becerileri yüksek olan çocukların yaratıcılık düzeylerinin de yüksek olduğu görülmektedir. Çocukların TYDT Şekilsel toplam puanları ile cinsiyet, anne- baba eğitim düzeyi, anne- baba yaşı, kardeş sayısı ile şekilsel toplam puan arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ancak; çocukların yaş, anne baba birliktelik durumu, aile aylık gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.en_US
dc.description.abstractBased on the perspectives of kindergarten teachers and children's test results, this study was conducted with the aim of identifying whether there is any relationship between the creativity level and social skills of kindergarten children at 48-71 months old. A survey research design was used in the study. The universe of the study covers the students of two kindergartens in Yüreğir and Çukurova districts of Adana, in 2015/2016 education year. The sample of the study consists of 246 children including 121 female and 125 male. A convenience sampling method was utilised in the study. The data of the study were gathered through a three-sectioned personal data form, a scale and a test. In other words, the Personal Data Form adapted by the researcher, Social Skills Evaluation Scale, and Torrance Creative Thinking Test were employed in the study. SPSS (v.22.0) was utilised in order to analyse the collected data. Frequency (f), percentage (%), mean (x), standard deviation (Ss), correlation co-efficiency (r), t-test, Anova, Sidak test, and regression analysis were employed in the analysis. According to the results of the study, there is a positive significant difference between the sub-dimensions of Children's Social Skills Scale and the total score of the modal TTCT, and while the social skill level of children grows, the modal TTCT grows as well. It is also understood in the study that the growth in children's mission accomplishment skills, verbal explanation skills, and skills of handling the peer pressure has an increasing effect on the modal creative dimensions of children. It is seen that children with high fulfillment skills, verbal explanation skills, and skills of handling the peer pressure have high level of creativity level. There was no significant difference between the total score of the modal TTCT and gender, education level of parents, age of parents, number of brothers and sisters, but a significant difference in terms of children's age, parents' comitative and financial situation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnaokullarıen_US
dc.subjectSosyal Becerien_US
dc.subjectOkul Öncesi Eğitimen_US
dc.subjectYaratıcılıken_US
dc.subjectkindergartensen_US
dc.subjectpre-school educationen_US
dc.subjectsocial skillsen_US
dc.subjectcreativityen_US
dc.titleAnaokuluna devam eden 48-71 ay aralığındaki çocukların yaratıcılık düzeyleri ile sosyal becerileri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between the creativity level and social skills of kindergarten children at 48-71 months olden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record