Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKandemır, Canol
dc.contributor.authorKandemır, Şenol
dc.date.accessioned02.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-02T19:36:22Z
dc.date.available02.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-02T19:36:22Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1303-5444
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/45
dc.description.abstractAB ve özellikle ABD’de yaşanan ve çeşitli muhasebe hileleri içeren büyük boyutlu şirket iflâslarından sonra işletmeler ve kamu kuruluşları bir yandan muhasebe hilelerini önleme ve ortaya çıkarmada kullanılan geleneksel araç ve yöntemlerin etkinliğini sorgularken diğer yandan yeni ortaya çıkan birtakım araç ve yöntemleri de daha sık ve yaygın biçimde kullanmaya başlamıştır. Çağdaş mekanizmaların kullanımı genellikle muhasebe hilelerini ortaya çıkarma ve önlemede muhasebe ve denetim alanına hukuk, güvenlik, teknoloji gibi yakından bağlantılı diğer alanların katkı ve destek vermesi biçiminde olmaktadır. Söz konusu mekanizmalar geleneksel mekanizmaları ikâme etmemekte, tam tersine hile ile mücadele gibi zor ve bir ya da birkaç kurumun yetki ve yeterliliğini aşan bir görevin ve sorumluluğun sorumlu taraflarca etkili bir biçimde yerine getirilmesine yardımcı olmaktadır. Yeni araç ve yöntemlerin etkinlik derecelerinin göreli olarak yüksek olması ve muhasebe hilelerinin giderek daha örgütlü ve karmaşık bir hale gelmesi göz önüne alındığında muhasebe hileleri ile mücadelenin elde mevcût bütün araç ve yöntemler ile geleneksel ve çağdaş yöntemlerin birlikte ve eşgüdüm içinde kullanılması ile yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu çalışma ilgili muhasebe ve denetim yazınının gözden geçirilmesiyle yeni mekanizmaların genel olarak ve özellikle nasıl kullanıldığını ve etkili biçimde kullanılabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.en_US
dc.description.abstractIn the EU and especially USA, upon the occurrence of large-scale accounting scandals which involve various accounting frauds, the corporations and state-owned enterprises questioned on one hand the effectiveness of traditional tools and methods used to prevent and detect accounting frauds, on the other hand they began to use newly arisen tools and methods more frequently and commonly. The use of contemporary tools and methods brings the fields of accounting and auditing the support ond contributions of other closely-related fieds such as law, security, and technology. New tools and methods in question do not substitute for the traditional ones, but enable all parties in charge to perform and discharge such a difficult task and responsibility like the prevention and detection of accounting frauds,which falls outside the scope of authority and competence of one or a few parties only. Taking relatively high effectiveness of new tools and methods and highly organized and complex nature of accounting frauds, it is obvious that the fight against accounting frauds should be carried out with the help of all tools and methods in hand, namely by using traditional and contemporary tools in a cooperative and coordinated manner. By review of the relevant literature in accounting and auditing, this study aims at introducing how these new mechanisms are presently used and how they can effectively be used in general and particularly in preventing and detecting accounting frauds.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleMuhasebe hilelerınin önlenmesive ortaya çıkarılmasında kullanılan çağdaş araç ve yöntemleren_US
dc.title.alternativeThe use of contemporary tools and methods for preventing and detecting accounting fraudsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMali Çözümen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue114en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record