Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSeydaoğlu, Gülşah
dc.contributor.authorErgin, Şefika
dc.date.accessioned2019-07-11T07:36:42Z
dc.date.available2019-07-11T07:36:42Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/340
dc.description.abstractBu çalışmada, bireylerin akademik başarılarını oldukça önemli düzeyde etkileyen sınav kaygısı düzeylerini Z ve Y kuşakları ile karşılaştırarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, Adana ilinde devlet ve özel okullardaki öğrencilerden oluşturulmuştur. Z kuşağı olarak ortaokul son sınıf öğrencileri (n=170), Y kuşağı olarak lise son sınıf öğrencileri (n=263) çalışmaya alınmıştır. Çalışmanın örneklemi 433 bireyden oluşmaktadır. Tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen okullara gidilerek belirlenen kuşak aralığındaki tüm bireyler çalışmaya alınmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak 7 soru içeren bir sosyo demografi formu oluşturulmuştur. Sınav kaygısı, 50 sorudan oluşan Sınav Kaygısı Envanteri ile ölçülmüştür. Anksiyete seviyesinin değerlendirilmesi için Spielberger'in geliştirdiği 20 sorudan oluşan Durumluk Kaygı ölçeği ve 20 sorundan oluşan Süreklilik Kaygı ölçeği kullanılmıştır. Sınav Kaygısı ölçeğinin alt başlıklarının hepsinde Z kuşağı ortalaması Y kuşağından yüksek bulunmuş; zihinsel tepki ve genel sınav kaygı ortalamaları açısından kuşaklar arasında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir (p<0,05). Durumluk ve sürekli kaygı ölçeklerinde ise sınav kaygı ölçeğinin aksine Z kuşağı, Y kuşağından düşük ortalamaya sahip olduğu saptanmıştır. Sınav kaygısı düzeyinin kuşaklar arasında fark gösterdiği, genel olarak diğer kuşaklara oranla daha rahat olan Z kuşağının genel anksiyetesi daha düşük iken sınav anksiyetesinin daha yüksek olması bu kuşağın sınava özgü bir kaygı yaşadığını göstermektedir. Dolayısı ile genel anksiyete sağaltımı yaklaşımı yerine bu kuşaklar için sınav anksiyetesi sağaltımı yaklaşımı geliştirilmesi önemlidir. Sınav kaygısı yaşayan bireylerin, bununla baş edebilmeleri için fiziksel ve sosyal koşullar kadar ait olduğu kuşak özellikleri de göz önünde bulundurularak destek sağlanması, sağaltım yöntemleri konusunda çalışmalar geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to examine the levels of test anxiety that significantly affect the academic achievement of individuals by comparing them with Z and Y generations. The population of the study was composed of students from state and private schools in Adana. The second generation of secondary school students (n=170) and the last generation of high school students (n=263) were included in the study. The sample of the study consists of 433 individuals. All individuals in the generation range determined by the randomly selected sampling method were included in the study. A socio-demographic form was formed with 7 questions to determine the socio-demographic characteristics of the participants. Exam anxiety was measured by the Test Anxiety Inventory, which consisted of 50 questions. In order to evaluate the level of anxiety, Spielberger's 20-item State-Trait Anxiety Inventory and 20 questions were used. In all subtests of the Test Anxiety scale, the Z generation was found to be higher than the Y generation; Significant differences were observed between generations in terms of others' and their own opinions, anxiety about the future, mental response and finally general examination anxiety scores (p <0.05). On the state and trait anxiety scales, Z generation, on the contrary of exam anxiety scale, was found to have a lower mean than Y generation. The anxiety level of the test anxiety difference between generations, generally more comfortable than the other generations, the general anxiety of the Z generation is lower, and the higher the test anxiety indicates that this generation has an exam-specific anxiety. Therefore, it is important to develop a test anxiety treatment approach for these generations instead of general anxiety treatment approach. In order to cope with this, individuals who have test anxiety need to be supported by considering the characteristics of generations as well as physical and social conditions, and studies on treatment methods should be developed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZ ve Y Kuşağıen_US
dc.subjectKuşaklararasıen_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectSınav Kaygısıen_US
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectZ and Y Generationen_US
dc.subjectTest Anxietyen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectintergenerationalen_US
dc.titleZ ve Y kuşakları arası sınav kaygısı karşılaştırması: Adana ili örneğien_US
dc.title.alternativeComparison of examination of examination of Z and Y example of Adana provinceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record