Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUğuz, Şükrü
dc.contributor.authorÇoban, Büşra
dc.date.accessioned2019-07-11T06:49:35Z
dc.date.available2019-07-11T06:49:35Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/330
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı otistik bozukluğu olan çocuğa sahip annelerde anksiyete ve depresyon düzeyinin çocuğun otistik bozukluk düzeyiyle ilişkili olup olmadığınıaraştırmaktır. İlişkisel tarama yöntemi kullanılmış olan kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Adana'da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden otistik bozukluk tanısı almış 3-23 yaş arası 51 çocuk ve anneleri oluşturmaktadır. Veri toplama işlemi Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2 Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ve araştırmacı tarafından hazırlanan sosyodemografik bilgi formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre çocuğun otistik bozukluk düzeyi ile annenin anksiyete ve depresyon düzeyi arasında pozitif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.421, p<.01 ve r=.313, p<.05). Regresyon analizi sonuçlarına göre ise otistik bozukluk düzeyinin annedeki anksiyete belirtilerinin önemli bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır (%16). Bununla birlikte annenin depresyon belirtileri ile ölçeğin Stereotip Davranışlar alt boyutunun ve annenin anksiyete belirtileri ile ölçeğin Stereotip Davranışlar, İletişim, Sosyal Etkileşim olmak üzere üç alt boyutunun ilişkili olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate whether anxiety and depression levels are related with autistic disorder level in mothers who have the child with autistic disorder. This study is a cross-sectional study using relational screening method. The sample of the study consists of 51 children aged between 3-23 years who has been diagnosed with autistic disorder who is attending a special education and rehabilitation center in Adana and their mothers. The data collection has been conducted being used Gilliam Autistic Rating Scale 2 Turkish Version (GARS-2-TV), Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAE) and a sociodemographic information form prepared by the researcher. The collected data has been analyzed with the Pearson Product-Moment Correlation Analysis and Simple Linear Regression Analysis method. According to the findings, a positive and statistically significant relationship has been found between the level of anxiety and depression of the mother and the level of autistic disorder of the child (r = .421, p <.01 and r = .313, p <.05). According to the regression analysis results, it has been found that the autistic disorder level is an important predictor of anxiety symptoms in mother (16%). However, the stereotypic behaviors sub-dimension of the scale and the depression symptoms of the mother, and stereotypic behaviors, the anxiety symptoms of the mother and three sub-dimensions as stereotypic behaviors, communication and social interactions of the scale have been found to be related.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOtistik bozukluken_US
dc.subjectanneen_US
dc.subjectanksiyeteen_US
dc.subjectdepresyonen_US
dc.subjectAutistic disorderen_US
dc.subjectmotheren_US
dc.subjectanxietyen_US
dc.subjectdepressionen_US
dc.titleAdana'da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden otistik bozukluğu olan çocuğa sahip annelerde anksiyete ve depresyon düzeyinin çocuğun otistik bozukluk düzeyiyle ilişkisien_US
dc.title.alternativehe relationship between the level of anxiety and depression in the mothers of chi̇ldren with autistic disorder and the level of autistic disorder of children in a special education and rehabilitation center in Adanaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record