Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAyna, Yunus Emre
dc.contributor.authorÇayır, Hamdullah
dc.date.accessioned2019-07-11T06:44:19Z
dc.date.available2019-07-11T06:44:19Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/329
dc.description.abstractBu çalışma, hekimlerin psikolojik dayanıklılık ve tükenmişlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini 18.06.2018-29.06.2018 tarihleri arasında İzmir'in Tire ilçesinde çalışan 122 hekim oluşturmuştur. Örneklem ise araştırmacı tarafından bilgilendirildikten sonra kendi isteği ile araştırmaya katılmayı kabul eden 51 hekimden oluşmuştur (%41,80). Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ve Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde frekans, yüzdelik dağılım ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılım gösteren hekimlerin %56,9'unun 46 yaş ve üzeri, %72,5'inin erkek, %84,3'ünün evli ve %75,5'inin de meslekte 16 yıl ve üzerinde çalıştığı bulunmuştur. Analizler sonucunda, çalışmaya katılan hekimlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin medeni durum, çalışma süresi ve hekimlikle ilgili ek iş bakımından anlamlı olarak etkilendiği sonucuna varılmıştır. Hekimlerin tükenmişlik puanlarının ise hiçbir grupta anlamlı olarak farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Psikolojik dayanıklılık ve tükenmişlik arasında negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study is a descriptive research with the objective to assess the psychological hardiness and burnout levels of physicians. Research population consists of 122 physicians who worked in Tire town in İzmir from 18.06.2018 to 29.06.2018 and the research sample consists of 51 physicians (%41,80) who accepted to participate after being informed by the researcher. The research data is collected by Personal Information Forms, Psychological Hardiness Scale and Burnout Measure. Percentage distribution and one-way analysis of variance (ANOVA) is used for the statistical analysis of data. According to the findings of the research %56,9 of the physicians who participated was aged 46 and older, %72,5 was male, %84,3 was married and %75,5 was active in profession for 16 years and above. In accordance with the results of analysis it is concluded that the psychological hardiness levels of physicians expressively affected by the marital status, working hours and secondary occupation related to their profession. As for the scores on burnout, it is concluded that not any of the groups significantly differ from each other. Negative correlation is founded between psychological hardiness and burnout. Suggestions have been made in accordance with the findings of the research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHekimen_US
dc.subjectPsikolojik Dayanıklılıken_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectPhysicianen_US
dc.subjectPsychological Hardinessen_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.titleHekimlerin psikolojik dayanıklılık ve tükenmişlik düzeylerinin farklılaşmasında bazı demografik değişkenlerin aracılık rolü üzerine bir araştırma: İzmir ili tire ilçesi örneğien_US
dc.title.alternativeA study on the intermediary role of a number of demographic variables with regards to differentiation of psychological hardiness and burnout levels of physicians: İzmir pirovince tire town sampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record