Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUğuz, Şükrü
dc.contributor.authorSalık, Sadi
dc.date.accessioned2019-07-10T12:03:14Z
dc.date.available2019-07-10T12:03:14Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/296
dc.description.abstractBu araştırmada; majör depresyon bozukluğu olan hastaların kognitif işlevlerinin değerlendirilmesi planlanmıştır. Yeni tanı alan depresyon hastalarının kognitif işlevleri, sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırma, vaka kontrol desenli bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran daha önce antidepresan kullanmamış depresyon hastaları oluşturmaktadır. Bu hastalardan çalışmaya katılmayı kabul eden 20-49 yaş grubunda olan 44 kadın, 16 erkek toplam 60 kişi ise çalışma örneklemini oluşturmaktadır. Cinsiyet ve yaş bakımından benzer olan basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen depresyon tanısı almayan 17 kadın, 13 erkek toplam 30 kişiden kontrol grubu oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve İz Sürme Testi (İST) kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgu depresyon tanısı alan hastaların karmaşık dikkat işlevlerindeki bozulmalarının kontrol grubuna göre daha fazla olduğu bulunmuştur. DSM-V kriterlerine göre majör depresyon tanısı alan 60 hastanın İz Sürme Testinden aldıkları puanlar kontrol grubunun puanlarıyla karşılaştırılmıştır. Majör depresif bozukluğu olan grubun İz Sürme Testinden aldıkları puanlar, 20-49 yaş, cinsiyet, eğitim düzeyine (5-11 yıl ve 12 yıl ve üzeri) göre karşılaştırılmıştır. İz Sürme Testi'nden alınan puanlar incelendiğinde iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İz Sürme Testi'nde depresyonlu hastaların İST A Süre, İST B Süre olmak üzere tüm testi tamamlama süreleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha uzun olduğu bulunmuştur. Ayrıca MDB olan hastaların İST B bölümüne ilişkin hata ve düzeltme oranları kontrol grubuna göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. İST puanları ile BDÖ puanı arasında da pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İST' den alınan puanların yaş ve cinsiyet değişkeni üzerine anlamlı bir farklılığı yokken, eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları majör depresyon bozukluğu olan hastaların kognitif işlevlerinde bozulma olduğu bulgusunu desteklemektedir.en_US
dc.description.abstractThis study was planned to evaluate the cognitive functions of patients with major depressive disorder. The cognitive functions of newly diagnosed depressive patients were compared with the healthy control group. The research was designed as a case-control study. The population of the research was generated in Adana Dr. Ekrem Tok Mental Health and Disease Hospital Psychiatric Polyclinic with patients who have not used antidepressant before. Of these patients, 44 women and 16 men, aged 20-49, who agreed to participate in the study, constituted the study sample for a total of 60 participants. A simple random sampling method was used to construct a control group, similar to gender and age, consisting of 30 women and 17 men who did not receive the diagnosis of depression. Personal Information Form, Beck Depression Scale (BDS) and Trail-Making Test (TMT) were used as data collection tools in the study. According to findings in the study, it was found that the patients with depression diagnosis had more impairments in complex attention functions than the control group. Scores of the Trail-Making Test of 60 patients, who were diagnosed with major depression according to the DSM-V criteria, were compared with the scores of the control group. The scores of the group with major depressive disorder were compared according to the age of 20-49 years, gender and education level (5-11 years and over 12 years). A significant difference was found between two groups when scores of the Trail-Making Test were examined. Patients with depression were found to have significantly longer duration of completion of all sections in the Trail-Making Test than the control group, including TMT-A and TMT-B. In addition, it was determined that the patients with MDD had more error and correction rates than the control group, regarding the TMT-B part. A positive correlation was also found between TMT and BDS scores. While TMT scores did not show any significant difference on age and gender variables, a significant difference was found according to education level. The results of this study support the finding that cognitive functions of patients with major depressive disorder are impaired.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTanı almış ilaç almamış depresyon hastalarında kognitif işlevleren_US
dc.title.alternativeCognitive functions in drug-free patients with major depressive disorderen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record