Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTemel, Gülhan
dc.contributor.authorSağaltıcı, Sevinç
dc.date.accessioned2019-07-10T07:39:02Z
dc.date.available2019-07-10T07:39:02Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/269
dc.description.abstractYapılan araştırmalara bakıldığında uyum düzeyinin yüksek veya düşük olmasının uluslararası öğrencilerin hayatında hem sosyal hem de psikolojik yansımalarının olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası üniversite öğrencilerinin sosyokültürel ve psikolojik uyum düzeyleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve cinsiyet, yaş, Türkiye'de bulunma süreleri ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Bu çalışmanın, niteliği ve uygulanma biçimiyle niceliksel ve ilişkisel tarama yöntemiyle yapılması hedeflenmiştir. Bu araştırma Adana ilinde, 2018-2019 öğretim yılının birinci döneminde Çukurova Üniversitesi'nde yapılmış olup, araştırmaya random olarak çeşitli bölümlerden lisans düzeyinde eğitim gören uluslararası üniversite öğrencileri alınmıştır. Araştırmaya dâhil edilen uluslararası öğrencilerin TÖMER'de (Türkçe Öğrenim ve Araştırma Merkezi) Türkçe eğitimi almış olmalarına dikkat edilmiştir. Analizler sonucunda; Çukurova Üniversitesi'ni genellikle Türki Cumhuriyetlerdeki, Ortadoğu ve Afrika'da bulunan ülkelerdeki öğrencilerin tercih ettiği görülmüştür. Kontrol grubu olarak yine Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim gören Türkiye vatandaşı öğrenciler alınmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında, uluslararası üniversite öğrencileri için "Kişisel Bilgi Formu" ile Ward ve Kennedy'nin Sosyokültürel Uyum Ölçeği ve DAS (Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği) uygulanmıştır. Yerel öğrenciler için "Kişisel Bilgi Formu", "Üniversite Yaşamı Ölçeği" ve yine DAS (Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Standart Program for Social Sciences) for Windows 25.0 demo paket programı aracılığıyla işlenerek veri analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; uluslararası öğrencilerin sosyokültürel uyum ile psikolojik uyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve düşük düzeyde ilişki bulunmuştur. Uluslararası öğrenciler ile Türkiye vatandaşı öğrencilerin psikolojik uyumları karşılaştırıldığında ise; depresyon ve stres alt boyutlarından alınan toplam puanların öğrenci grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterirken, anksiyete alt boyutundan elde edilen toplam puan ortalamasının öğrenci grubuna göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sosyo-Demografik özellikler değerlendirildiğinde, uluslararası öğrencilerin Türkiye'de kalış süresi ile sosyokültürel uyum arasında düşük düzeyde anlamlı negatif yönlü ilişki bulunurken, cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyleri ile sosyokültürel uyum düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Psikolojik uyum üzerinde ise yalnızca sınıf düzeyinin anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractWhen we look at the studies conducted in this issue, it is seen that the level of adjustment, high or low, has both social and psychological reflection in the international students' lives. This study aims to examine the sociocultural and psychological adaptation levels of international students studying at Çukurova University according to some socio-demographic features, such as gender, age, length of stay in Turkey and grades, and to determine the relation between the sociocultural and psychological adaptation levels. The other purpose of the study is to compare psychological adaptation levels of international and local students according to depression, anxiety and stress sub-dimensions. It was aimed to conduct this study by quantitative and relational screening method as its quality and the way of application. It is also another purpose to determine and disclose the current adaptation situation of the international students. This research has been carried out in Çukurova University in Adana province, 2018-2019 academic year in the first semester and international students studying at various undergraduate level have been taken randomly to the research. Attention has been paid to the fact that foreign students who are included in the research have been educated at TÖMER (Turkish Learning and Research Center). As a result of analysis, it has been seen that mostly, the international students from the countries of Turkic Republics, Middle East and Africa prefered studying in Cukurova University. As a control group, Turkish citizens-students studying at Cukurova University students have been included randomly. For the collection of the study's data, Ward and Kennedy's Socio-Cultural Adjustment Scale and DASS (Depression Anxiety Stress Scale) have been applied for foreign students with a "Personal Information Form". "Personal Information Form", "University Life Scale" and DASS (Depression Anxiety Stress Scale) have been applied for local students. The obtained data has been processed by SPSS (Standard Program for Social Sciences) for Windows 25.0 demo packet program and data analysis has been done. According to the findings of the study; there is found a statistically significant and low level of correlation between sociocultural and psychological adaptation of the international students. Compared with the psychological adaptation leves of the international students and local students, it has been found that the total score obtained from the depression and stress sub-dimensions show a statistically significant difference compared to the student groups. However the total scores obtained from the anxiety sub-dimension does not differ according to the student groups. When the sociodemographic characteristics are evaluated, there is found a low level and negative direction relation with the length of stay in Turkey but there couldn't be found a significant correlation between gender, age, grade of the international students and sociocultural adaptation. There is found that there is an effect of only grade variable on the psychological adaptation of international students.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası öğrencileren_US
dc.subjectSosyokültürel uyumen_US
dc.subjectPsikolojik uyumen_US
dc.subjectInternational university studentsen_US
dc.subjectSociocultural adaptationen_US
dc.subjectPsychological adaptationen_US
dc.titleÇukurova Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası üniversite öğrencilerinin sosyokültürel ve psikolojik uyum düzeyleri arasındaki ilişken_US
dc.title.alternativeThe relationship between sociocultural and psychological adaptation levels of international students studying in Çukurova Universityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record