Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHazır, Köksal
dc.contributor.authorAkkoca, Cumali
dc.date.accessioned2019-07-09T11:07:15Z
dc.date.available2019-07-09T11:07:15Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/235
dc.description.abstractUlusal ve uluslararası ticarette sürekli rekabet ön planda devam etmektedir. Bu durum karşısında firmalar devamlı olarak maliyet hesaplamasına gitmekte ve maliyetlerini azaltmak için hesaplamalar yapmaktadır. Bu hesaplamalarının ana kalemini lojistik faaliyeti oluşturmaktadır. Günümüzde birçok işletme lojistik süreçlerini etkin bir şekilde planlayamadığı için çok büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalmaktadır. Bu bağlamda lojistik eğitimi ve uzmanlaşmasının etkin bir şekilde sisteme dâhil olması büyük önem arz etmektedir. Firmalar, ihtiyaç duydukları beyin gücünü bu alanda yetişmiş kişilerden karşılama arzusu içine girmeye başlamışlardır. Üniversitelerimizde lojistik üzerine uzmanlaşmış kişiler yetiştirmesi için talep yönlü istekler ortaya çıkmıştır. Lojistik eğitiminin artık bir ihtiyaç olduğu kaçınılmaz ve ertelenemez hale gelmiştir. Ülkemizde lojistik eğitimi oldukça önem arz eden bir noktaya doğru hızla ilerlediğinden akademik olarak takip edilmekte ve çeşitli yaklaşımlar ile sürece katkı sağlanması hedeflenmektedir. Başlıca destek ve eğitim veren üniversitelerimiz İstanbul Üniversitesinde Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Çağ Üniversitesinde Lojistik bölümleri bulunmaktadır. Ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesinde Lojistik yönetimi adıyla lisans programı bulunmakta olup bu sayı her geçen gün artmaktadır. Türkiye'nin, konum olarak Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa arasında bir köprü ve geçiş merkezinde olması dünya ülkeleri ve otoriteleri tarafından lojistik merkezi olarak en uygun bölge olduğu düşünülmektedir. Bu durum ülkemizdeki firmalar arasındaki rekabet yapılarının yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki firmalar arasında da devam etmeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dünya ile bütünlük içinde yaşamak, ekonomik sınırların azalması, ekonomik faaliyetlerin dünya pazarında değer yaratması, firmaların yeni stratejiler belirleyerek iş planlarını uygulamaya geçirmelerini zorunlu hale getirmiştir. Bu durum üniversitelerimizde yetişecek uzman kadroların, hangi lojistik faaliyeti geliştirmesi gerektiğini ve hangi yeterlilikte kadroları yetiştireceğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca lojistik eğitimin dinamik olarak yenilenerek geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için bilimsel çalışmalar ve yayınların lojistik sektörüne sürekli ışık tutacak boyutta olması önemlidir. Lojistik faaliyetleri, alanlarına göre farklılıklar göstermektedir. Gıda, otomotiv, endüstriyel ürünler, nükleer ürünler, inşaat vb. olarak sıralamak mümkündür. Bu sektörlerin hepsinde faaliyet alanlarına göre uzmanlaşma şarttır. Gıda sektöründe lojistik faaliyeti gerçekleşirken taşınması gereken ürünün özelliğine göre yerleştirilmesi ve depolanma süresi gibi önemli detaylar uzmanlaşma ile sağlanmış bilgilerle gerçekleşmektedir. Uzmanlaşmanın ilk ve en önemli aşamasının eğitim olduğu unutulmamalıdır. Bir üniversitede lojistik bölümü açılırken, eğitim verecek öğretim görevlisi ve okutulacak kitapların yeterli düzeyde olması gereklidir. Ama durum onu göstermemekte, yeterli düzeyde kitap ve öğretim üyesi bulunamamaktadır. Her dersin konusuna göre en uygun öğretim görevlisinin getirilmesi şarttır. Örneğin hava taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış bir öğretim görevlisinin kara taşımacılığını anlatması efektif olmamaktadır. Yeterli kaynak ve uzmanlaşmış kadrolarla eğitim kalite açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma, lojistik ve tedarik zinciri kapsamına giren konu, içerik ve uzmanlık alanlarına değinmektedir. Ayrıca Dünyada ve ülkemizdeki lojistik eğitim alt yapısı ve mevcut uygulamalar ele alınmıştır. Çalışmada sonuç olarak lojistik eğitimi konusunda eksiklikleri giderecek ve geleceğe uyum anlamında atılacak adım önerileri geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractA completion continues at the foreground in International and domestic trade. In this case, companies do cost calculation constantly, and to reduce costs they do always calculations. The main item of cost calculations of the companies is logistic activities. Nowadays, many companies have to endure much more cost due to not planning their logistic process efficiently. Since, it is of great importance that logistic education and specialization is included to system efficiently. Companies have started to desire to have the brain power from the expert people in this field. In our universities, there are demand side requests to train people to be specialized in logistic field. That logistic education is a need any more is inevitable and cannot be postponed. In our country, it is followed academically because logistic education moves to a point which is very crucial rapidly and aimed to contribute to the process with different approaches. Major universities which have support and education are School of Transportation and Logistic at Istanbul University, Istanbul Commerce University, Yeditepe University, Istanbul Aydın University, Okan University and Çağ University which have Logistic Department. Also, there is a Bachelor Degree program called Logistic Management in Izmir University of Economy, this number is increasing day by day. Turkey is considered as the most appropriate region as central of logistic by the authorities and countries in the World because Turkey is a bridge and switching center between Europe, Turkish Republics, and Middle East. To live in the harmony with the World, the decreasing of the economic limitations, creating value of economic activities in world market make that the companies implement business plans by defining new strategies necessary. This case reveals that expert staffs to be educated in our universities develop which logistic activity and train the staff in which level of proficiency. Also, Deeping of logistic education by regenerating dynamically is needed. Hence, the number of scientific works and publications which shed to logistic sector is important. Logistic activities differ according to the their fields. We can list as food, automotive, industrial products, nuclear products, construction, etc., It must be expertise on all these sectors according to their scope. In food sector, while logistic activity happens, important details like products position and storage time is performed with the information which is consolidated by expertisement. That the first and most important phase of expertisement is education should not be forgotten. When logistic department is founded at a university, the lecturers and the books which are read should be sufficient. However, the case does not show it and there are not sufficient books and lecturers. The most suitable lecturer must be chosen according to the subject of the course. For instance, that an instructor who is an expert on air transportation give lecture on land transport is not effective. Sufficient resources and specialized staff are very important in terms of quality of education. This Study refers to the subject, content and expertise fields in the scope of logistic and supply chain. Moreover, infrastructure of logistic education and current application in the World and our country is handled. As a result, suggestions to overcome the shortcomings in logistic education and the future steps to be taken in terms of alignment are developed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLojistik Eğitiminin Gelişimien_US
dc.subjectLojistik Eğitimien_US
dc.subjectLojistik Eğitiminin Geleceğien_US
dc.subjectLojistik Yönetimien_US
dc.subjectThe Development of Logistic Educationen_US
dc.subjectThe Future of Logistic Educationen_US
dc.subjectLogistic Educationen_US
dc.subjectLogistic Managementen_US
dc.titleTürkiye'deki üniversitelerde verilen lojistik eğitimi kapsamı gelişimi ve gelecek öngörüsüen_US
dc.title.alternativeLogistic education, scope, improvement and future prediction in universities in Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record