Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUğuz, Şükrü
dc.contributor.authorAkar, Elif
dc.date.accessioned2019-07-09T08:56:16Z
dc.date.available2019-07-09T08:56:16Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/225
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, okul psikolojik danışmanları ile psikolojik danışman adaylarının olumsuz otomatik düşüncelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmektir. Araştırmanın diğer bir amacı da, olumsuz otomatik düşünceleri ile çeşitli değişkenler (çalışma grubu, cinsiyet, ilerde çalışmak istedikleri kurum, mesleki çalışma süreleri, mesleki algıları) arasında anlamlı farklar olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 Adana ili merkez İlçelerinde görev yapan 163 kadın, 93 erkek olmak üzere 256 okul psikolojik danışmanı ve Çukurova Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programında okuyan 145 kadın, 74 erkek olmak üzere 219 3. ve 4. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma verileri, Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ)" ve geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" ile elde edilmiştir. Normal dağılım gösteren sürekli değişkenlerin analizinde independentsample t testi veya tek yönlü varyans analizi, normal dağılım göstermeyen sürekli değişkenlerin analizinde ise Mann whitney U veya Kruskall Wallis testi ve kategorik değişkenlerin analizinde ise ki-kare testi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgularda psikolojik danışman adaylarının olumsuz otomatik düşünceler alt ölçeklerinde (kendine, şaşkınlık ve kaçmaya, kişisel uyumsuzluğa, yalnızlığa, ümitsizliğe yönelik) ve toplamda okul psikolojik danışmanlarından daha fazla olumsuz otomatik düşüncelere sahip oldukları bulunmuştur Cinsiyete göre olumsuz otomatik düşünceler toplam çalışma grubunda ve psikolojik danışman grubunda ,"kendine yönelik" olumsuz düşünceler alt ölçeği hariç, kadınların erkeklere göre daha yüksek ortalama puanlara sahip olduğu bulunmuştur. Psikolojik danışman adaylarının olumsuz otomatik düşünceleri cinsiyete göre ve mezun olduklarında çalışmak istedikleri kuruma göre alt ölçek ve toplam puan ortalamalarında anlamlı bir fark gözlenmemektedir Mesleki deneyimi 16 yıl ve daha fazla olanların daha az olumsuz otomatik düşüncelere sahip olduğu saptanmıştır. Psikolojik danışmanların meslek algısına göre, kendilerini "psikolojik danışman" olarak algılayanların puan ortalamaları "rehber öğretmen" olarak algılayanlardan anlamlı olarak olduğu yüksek bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of the study was to investigate negative automatic thoughts of school psychological counselors and psychological counselor candidates. Another purpose of this study was to find out whether there are significant differences between several variables like gender, working group, institution that they want to work in future, working duration at job and perception about their job. The sample consists of two groups. First group was 163 women and 93 men who were working in center counties of Adana in 2016-2017. Second group was 145 women and 74 men who were 3rd and 4th grade students from department of psychological counseling and guidance at Çukurova University. Data was collected through Automatic Thoughts Questionnaire-Revised (ATQ-R ) and a demographic information form . For the analysis of continuous variable in normal distribution, independent sample t test or one-way variance were analyzed. For the analysis of continuous variable that does not show normal distribution, Mann Whitney U or Kruskall Wallis tests were analyzed. For the analysis of categorical variable chi-square test was used. In the results; it is showned that in the subscales of psychological counselor candidate' negative automatic thoughts (being self-centered, puzzlement and escape behavior, personal dissonance, loneliness, being hopeless for himself/herself) and total school psychological counselors have more negative automatic thoughts. The women have higher scores than men in negative automatic thoughts No significant difference was observed in subscales and mean of total score in psychological counselor candidates' negative automatic thoughts in terms of gender and the institution that they want to work. It was found that the counselors who have 16 years working experience have less negative automatic thoughts. It was showned that the mean scores of psychological counselors who perceive themselves as a psychological counselor were significantly higher than psychological counselors who perceive themselves as a guidance counselor.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCognitive behavioral therapyen_US
dc.subjectNegative Automatic Thoughtsen_US
dc.subjectPsychological Counseloren_US
dc.subjectPsychological Counselor Candidateen_US
dc.subjectBilişsel Davranışçı Terapien_US
dc.subjectOlumsuz Otomatik Düşünceen_US
dc.subjectPsikolojik Danışmanen_US
dc.subjectPsikolojik Danışman Adayıen_US
dc.titleOkul psikolojik danışmanları ile psikolojik danışman adaylarının olumsuz otomatik düşüncelerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeObserving school psychological counselors and psychological counselors candidates automatic negative thoughtsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record