Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorÇınar, Gülşah
dc.date.accessioned2019-07-08T13:33:22Z
dc.date.available2019-07-08T13:33:22Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/199
dc.description.abstractIt is obvious that language is a tool for communication and social interaction, so it is logical that learning and teaching a language is based on this philosophy. This view can be applied to all skills as well as writing because writing has a plethora of students who show how much they have learned. That is why it has an important place in Zirve University's English teaching program. The changes in teaching a second language and the needs of the learners have affected the way writing is taught. The product-based approach that only focuses on the last product has been replaced by the process-based approach, which requires multiple drafting, lots of collaboration with the teacher, and getting feedback from an outsider during revision stage. Gradually, collaboration among students and peer feedback have been used. Peer feedback is used in foreign language teaching and assessment, especially in teaching and assessing writing. Peer feedback improves students' writing skills by enabling them to assess their peer's products, to see their own weaknesses and strengths, to improve their own learning, and let them write in a stress-free environment. As a result of this, the present study aims to investigate the effects of using peer feedback on EFL students' writing anxiety and their perceptions towards the use of peer feedback in writing class at Zirve University. This study was carried out with 16 students studying in level C in the English Language Preparation Department of Zirve University. It lasted 8 weeks. To collect data, researcher's diary in which she wrote down her observations, interview 1, interview 2, and Second Language Writing Anxiety Inventory (SLWAI) were used. SLWAI was used as both pre- and post-test. Interviews were analyzed by using content analysis. Teacher diary was narrated. SLWAI results were analyzed by using descriptive statistics means and paired samples t-test. The content analysis of interviews and narration of teacher diary results show that the students had positive perceptions towards the use of peer feedback in writing classes. Also, the results of the study indicate that the students believed using peer feedback in writing classes decreased their writing anxiety, increased their confidence, and improved their writing by collaborating with and learning from each other. The quantitative results of the study indicate that the use of peer feedback in writing classes reduced their writing anxiety in terms of cognitive, somatic, and avoidance anxiety.en_US
dc.description.abstractDilin iletişim ve sosyal etkileşim için kullanılan bir araç olduğu kesindir. Bu yüzden dil öğreniminin ve öğretiminin bu felsefe üzerine dayandırılması mantıklıdır. Bu görüş, yazma gibi diğer tüm öğrenme becerileri içinde uygulanabilir çünkü yazma, birçok öğrencinin ne kadar öğrendiğini gösterdiği alandır. Bu sebepten dolayı yazma Zirve Üniversitesi İngilizce öğretim programında oldukça önemli bir yere sahiptir. Dil öğretimindeki değişimler ve öğrenenlerin ihtiyaçları yazma dersinin öğretimini etkiledi. Çoklu taslak, öğretmenle çok fazla işbirliği ve düzeltme safhasında dışardan bir kişiden dönüt almayı gerektiren süreç odaklı yaklaşım, sadece son ürüne odaklanan ürün odaklı yaklaşımın yerini aldı. Zamanla öğrencilerarası işbirliği ve akran geridönütü de kullanılmaya başlandı. Akran geridönütü, dil öğretiminde ve değerlendirmesinde, özellikle yazmanın öğretilmesi ve değerlendirlmesinde kullanılmaktadır. Akran geridönütü, akranlarının ürünlerini değerlendirmelerini, kendi zayıf ve güçlü yönlerini görmelerini , kendi öğrenmelerini geliştirmelerini ve onların stressiz bir ortamda yazmalarını sağlayarak öğrencilerin yazma becerilerini geliştirir. Bunun sonucunda, mevcut çalışma Zirve Üniversitesinde akran dönütünün İngilizceyi yabancı dil olarak öğrencilerin kaygı seviyesi üzerindeki etkisini ve öğrencilerin akran dönütünün yazma derslerinde kullanılmasına karşı algılarını araştırmayı amaçlar. Bu çalışma Zirve Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölüm C kurunda okuyan 16 öğrenci ile uygulanmıştır. Çalışma 7 hafta sürdü. Bilgi toplamak için, araştırmacının gözlemlerini yazdığı günlüğü, mülakat 1, mülakat 2 ve İkinci Dil Yazma Kaygı Envanteri kullanıldı. İkinci Dil Yazma Kaygı Envanteri hem ilk hem de son test olarak kullanıldı. Mülakatlar içerik analizi yapılarak incelendi. Öğretmen günlüğü öykülendirildi. İkinci Dil Yazma Kaygı Envanteri sonuçları betimleyici istatistik ve bağımlı gruplar t- testi kullanılarak analiz edildi. Mülakatların içerik analizi ve öğretmen günlüğünün öykülendirilmesinin sonuçları, öğrencileri akran geridönütünün yazma dersinde kullanımına karşı olumlu bir algıya sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca sonuçlar; öğrencilerin akran geridönütünün yazma dersinde kullanımının yazma kaygılarını azalttığını, güvenlerini arttırdığını, birbirleriyle işbirliği yapmaları ve birbirlerinden öğrenmeleri yazmalarını geliştirdiklerine inandıklarını gösterdi. Çalışmanın nicel sonuçları akran geridönütünün yazma dersinde kullanımının bilişsel, bedensel ve kaçınma kaygısını azalttığını göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYazma Kaygısıen_US
dc.subjectAkran Geridönütüen_US
dc.subjectAkran Geridönütüyle İlgili Algılaren_US
dc.subjectWriting Anxietyen_US
dc.subjectPeer Feedbacken_US
dc.subjectPerceptions Towards Peer Feedbacken_US
dc.titleThe effect of peer feedback on writing anxiety in english as a foreign language studentsen_US
dc.title.alternativeKran geridönütünün İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma kaygısı üzerindeki etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryGazete Makalesi - Ulusalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record