Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBoylu, Mehmet Boylu
dc.date.accessioned2020-04-17T11:54:09Z
dc.date.available2020-04-17T11:54:09Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-20
dc.identifier.citationBoylu, Mehmet Ali.(2020).niversite öğrencilerinin özgecilik düzeyleri ile empatik eğilim ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1346
dc.description.abstractBu araştırma, üniversite öğrencilerinin özgecilik düzeyleri ile empatik eğilim ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 bahar döneminde Bingöl Üniversitesi Psikoloji ve Sosyal Hizmet Bölümlerinin 1, 2, 3 ve 4. sınıfında okuyan 333 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Özgecilik Ölçeği, Empatik Eğilim Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda özgecilik düzeyi ile empatik eğilim arasındaki pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.412). Öğrencilerin empatik eğilim düzeyi arttıkça özgecilik düzeyleri artmaktadır. Özgecilik düzeyi ile benlik saygısı arasında negatif yönde, düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r=-.111). Öğrencilerin benlik saygısı düştükçe özgecilik düzeyleri artmaktadır. Öğrencilerin sınıf düzeylerine, ailelerinin yaşadığı yere, ailelerinin ekonomik düzeyine, öğrenci kulüplerine üyelik durumuna göre ve öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alma durumuna göre özgecilik düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğrencilerin cinsiyetine ve okuduğu bölüme göre özgecilik düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Kadınların erkeklere göre daha yüksek özgecilik düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. Sosyal hizmet bölümünde okuyan öğrencilerin özgecilik düzeyleri psikoloji bölümünde okuyan öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Empatik eğilim düzeyinde cinsiyete, sınıf düzeyine ve ailenin gelir durumuna göre farklılık bulunmuştur. Empatik eğilim düzeyinde okuduğu bölüme, ailenin yaşadığı yere, öğrenci kulüplerine üyelik ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alma durumuna göre bir farklılık bulunmamıştır. Benlik saygısı düzeyinde ailenin gelir durumuna göre bir farklılık saptanmıştır. Benlik saygısı düzeyinde cinsiyete, okuduğu bölüme, sınıf düzeyine, ailenin yaşadığı yere, öğrenci kulüplerine üyelik ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alma durumuna göre bir farklılık saptanmamıştır.en_US
dc.description.abstractThis thesis aims to determine the levels of alturism and the relation between emphatic tendency and self-esteem of university students The sample of the study consists of 333 students studying in the 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of Bingöl University Psychology and Social Work Departments in 2018-2019 spring term. Personal information form, Alturism Scale, Emphatic Tendency Scale and Rosenberg's Self-Esteem Scale are used as a data collection tool. In the end of the research, the relation between levels of altruism and empathic tendency is found to be in positive direction and meaningful in medium level (r=.412). As students' empathic tendency level increases, their altruism levels increase. The relation between levels of altruism and self-respect is found to be in negative direction and meaningful in low level (r=-.111). As students' self-esteem decreases, altruism levels increase. A meaningful distiction at the levels of alturism of the students has not been found with regard to the grades of the students, their economic situation, associate status of student clubs and the status of involvement in social responsibility projects. It has been found that there is not a meaningful difference on the level of altruism of the students with respect to their genders and the department they study. The women have been found to have higher levels of altruism compared to the men. It has been found that the students of the department of social work have higher levels of altruism compared to the department of psychology. In the level of emphatic tendency of the students a difference has been found with respect to the genders, the grades and the amount of income of the families that students have. It has been found no difference in the levels of empathic tendency with regard to the department of the students, the place where their families live, associate status of student clubs and the status of involvement in social responsibility projects. It has been found distinction on levels of self-esteem of students with respect to the amount of income of the families. It has been found no distinction on the level of self-esteem with respect to the genders, the departments, the grades, the place where their families live, associate status of student clubs and the status of involvement in social responsibility projects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenlik saygısıen_US
dc.subjectEmpatik eğilimen_US
dc.subjectÖzgeciliken_US
dc.subjectÜniversite öğrencilerien_US
dc.subjectAltruismen_US
dc.subjectEmpathic tendencyen_US
dc.subjectSelf-esteemen_US
dc.subjectUniversity studentsen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin özgecilik düzeyleri ile empatik eğilim ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the correlation between level of altruism and emphatic tendency and self-esteem of university studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record