Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, İlknur
dc.contributor.authorDemirseçen, Meltem
dc.date.accessioned2020-01-03T08:00:14Z
dc.date.available2020-01-03T08:00:14Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1295
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı algılanan stresin ve işkoliklik düzeylerinin X, Y ve Z kuşağına göre farklılıklarının incelenmesidir. Bu bağlamda İstanbul ilinde aktif olarak çalışan 4 ve 5 yıldızlı uluslararası bir grup zincir otel işletmeleri personelleri üzerine bir anket uygulaması yapılmıştır. 304 kişinin katılımıyla ulaşılmış veri analizinde SPSS 25.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız t-testi, faktör, korelasyon ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucu bulgulara baktığımızda; katılımcıların işkoliklik düzeyleri ve maruz kaldıkları iş stresleri kıyaslandığında istatistiksel olarak bakıldığı zaman yüksek seviye ve pozitif yönlü bir korelasyon görülmektedir. Anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde işkoliklik seviyelerinin alt boyutları olarak nitelendirebileceğimiz aşırı çalışma ve kompulsif çalışma ile iş stresi düzeylerininde birbirleri ile ilişkilerine baktığımızda diğeri gibi istatiksel olarak pozitif yönde bir korelasyon, anlamlı ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğunu görebiliriz. Bu sonuçlara göre; işkoliklik, aşırı çalışma ve kompulsif çalışma seviyeleri yüksek olan katılımcıların, iş streslerinin de yüksek olduğu söylenebilir. Buna ek olarak X kuşağından katılım gösteren deneklerin; işkoliklik ile aşırı çalışma seviyelerinin ve iş streslerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the differences between workaholism and perceived stress in terms of X, Y and Z generations. In this context, a survey was carried out on the staff of 4 and 5 star international group hotels chain that are actively working in Istanbul. SPSS 25.0 software was used for the analysis of the data obtained with the participation of 304 individuals. Independent t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), factor, correlation, and regression analysis were used to analyze the data. According to the results of the study; it was found that there was a statistically significant and positive relationship between the workaholism levels of the participants and business stress. Similarly, it was also revealed that there was a statistically significant and positive relationship between working excessively and working compulsively subdimensions of workaholism level. According to these results, it can be debated that the participants who have higher workaholism, working excessively and working compulsively levels, also have higher business stress. In addition to this, it was determined that the participants of Generation X, have higher workaholism, working excessively and working compulsively levels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşkolikliken_US
dc.subjectAlgılanan Stresen_US
dc.subjectX, Y ve Z Kuşağıen_US
dc.subjectOtel İşletmelerien_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectWorkaholismen_US
dc.subjectPerceived Stressen_US
dc.subjectX, Y and Z Generationsen_US
dc.subjectHotel Managementen_US
dc.titleOtel çalışanlarının algıladıkları stres ve işkoliklik düzeylerinin kuşaklara göre incelenmesi: İstanbul ili örneğien_US
dc.title.alternativeInvestigation of perceived stress and workaholism levels of hotel staff according to generations: Istanbul as an exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record