Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzpoyraz , Nurgül
dc.contributor.authorTürkeri, Orhan
dc.date.accessioned2020-01-03T07:14:11Z
dc.date.available2020-01-03T07:14:11Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1292
dc.description.abstractBu araştırma Ordu ili örnekleminde sağlık çalışanlarının iş doyumu ve benlik saygısı ilişkisi ile bunları etkileyen sosyo-demografik değişkenleri belirlemek amacıyla, karşılaştırmalı, ilişki arayıcı ve tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma Ordu ilinde yer alan; Fatsa Devlet Hastanesi, Ünye Devlet Hastanesi ve Korgan Devlet Hastaneleri bünyesinde 229 sağlık çalışanı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Minnesota Doyum Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirmesi, istatistiki yöntemler kullanılarak yüzdelik, ortalama, Mann Whitney U Testi, Kruskal-Wallis Testi, Spearman Korelasyon Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda benlik saygısı ve iş doyumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. İş doyumu ile yaş ve hizmet yılı değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma tespit edilmiş olup cinsiyet, medeni durum, eşlerin çalışma durumu, çocuk sahibi olma durumu, çocukların bakım şekli, meslek, eğitim seviyesi, maddi gelir, çalışılan yer ve memleketinde çalışma durumları ile iş doyumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmalar tespit edilememiştir. Benlik saygısı ile meslek ve çalışılan yer değişkenleri arasında anlamlı farklılaşma tespit edilmişken cinsiyet, yaş, medeni durum, eşin çalışma durumu, çocuk sahibi olma durumu, çocukların bakım şekli, eğitim seviyesi, maddi gelir düzeyi, hizmet yılı ve memleketinde çalışma durumuna göre anlamlı farklılaşmalar tespit edilememiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was planned as a comparative, relationship-seeking and descriptive study in order to determine the relationship between job satisfaction and self-esteem of health workers and socio-demographic variables affecting them in Ordu province. This study was carried out on 229 health workers in Fatsa State Hospital, Ünye State Hospital and Korgan State Hospitals in Ordu province. The data used in the study were obtained by Personal Data Form, Minnesota Satisfaction Scale and Rosenberg Self-Esteem Scale. Data were evaluated by percentage, mean, Mann Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test and Spearman Correlation Test. As a result of the research, no statistically significant relationship was found between self-esteem and job satisfaction. A statistically significant differentiation was found between job satisfaction and age and service year variables. There was no statistically significant differentiation between job satisfaction and variables such as gender, marital status, spouses' working status, having a child, child care style, occupation, education level, financial income, working place and country of study. A significant differentiation was found between self-esteem and professional and workplace variables, but no significant differentiation was found between self-esteem and gender, age, marital status, spouse's working status, having children, child-care style, education level, financial income level, and year of service.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenlik saygısıen_US
dc.subjectİş Doyumuen_US
dc.subjectSağlık çalışanlarıen_US
dc.subjectSelf-Esteemen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectHealth professionalen_US
dc.titleSağlık çalışanlarında iş doyumu ve benlik saygısının incelenmesi: Ordu ili örneğien_US
dc.title.alternativeInvestigation of job satisfaction and self-respect in health workers: Ordu provinceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record