Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Murat
dc.contributor.authorTitiz, Hediye
dc.date.accessioned2019-12-09T06:13:40Z
dc.date.available2019-12-09T06:13:40Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationKoç, Murat, Titiz, Hediye.(2016).Kadın yöneticilerde iş tatmin düzeylerinin orta yetişkinlik dönemi açısından incelenmesi.Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,331-364.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1248
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; orta yetişkinlik dönemindeki kadın yöneticilerde iş tatmin düzeylerini tespit ederek diğer değişkenlerle ilişkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Mersin ilinde çalışan kadın yöneticilerin iş tatmin düzeyleri JSS İş Doyum Ölçeği (Spector,1997) ile ölçülmüş, elde edilen veriler; yaş, kıdem, medeni durum, öğrenim düzeyi ve çocuk sayısı gibi demografik değişkenlerle karşılaştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi Mersin ilinde çalışan 100 kadın yöneticiden oluşmaktadır. Ölçme aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yaş, çocuk sayılarına ve kıdem değişkenine göre kadın yöneticilerin iş tatmin düzeyleri ile aralarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı, ancak medeni durumu, eğitim durum ve çocuk durumları ile aralarında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe study aims to determine female executives’ job satisfaction levels, who are in their midadulthood, and put forward the relationship between job satisfaction level and other variables. In this respect, female executives’ job satisfaction levels, who work in Mersin, have been measured by JSS Job Satisfaction Scale (Spector,1997). The data obtained have been compared with demographic variables, such as age, work experience, marital status, educational level and the number of children they have. The participants of the study involve 100 female executives working in Mersin. A questionnaire has been used as the instrument of the study. The findings of the study have shown that there is not a significant difference between female executives’ job satisfaction levels and the variables of age, the number of children, and work experience. However, a significant difference has been found between female executives’ job satisfaction levels and the variables of marital status and educational level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş tatminien_US
dc.subjectYöneticien_US
dc.subjectKadın Yöneticien_US
dc.subjectOrta yetişkinliken_US
dc.subjectSpector iş tatmin ölçeğien_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectExecutiveen_US
dc.subjectFemale Executiveen_US
dc.subjectMid adulthooden_US
dc.subjectSpector job satisfaction scaleen_US
dc.titleKadın yöneticilerde iş tatmin düzeylerinin orta yetişkinlik dönemi açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining Female Executives’ Job Satisfaction Levels In Terms of Mid-adulthooden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrdu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-3848-3111en_US
dc.identifier.startpage331en_US
dc.identifier.endpage364en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record