Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Murat
dc.contributor.authorBir, Yonca
dc.date.accessioned2019-12-09T06:10:42Z
dc.date.available2019-12-09T06:10:42Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKoç, Murat,Bir, Yonca. (2019). Bir pozitif psikoloji kavramı olarak yaşam tatminine etki eden baskın demografik faktörlerin incelenmesi. Uluslararası İşletmecilik Kongresi,1280-1291.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1238
dc.description.abstractYetişkinlerle yapılan yaşam tatmini araştırmaları, yaşam tatmininin birçok mesleki, sağlık ve kişisel alanlardaki yaşam sonuçlarının önemli bir belirleyicisi olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bireylerin yaşamlarındaki tatmin veya tatminsizliklerinin mesleki ya da diğer bir ifadeyle iş alanlarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda özellikle işgören bireylerin yaşam tatminlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı işgörenlerin yaşam tatminlerine etki eden demografik faktörlerin belirlenmesi ve baskın faktörün ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda, bağımsız bir denetim firmasında çalışan 166 işgörenden toplanan anket formu SPSS 25.0 aracılığıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, işgörenlerin yaşam tatminlerinin aylık gelir düzeyi, çalışma süresi, medeni durum ve departman değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractResearches of life satisfaction with adults put forward that life satisfaction is an important determinant of life outcomes in many occupational, health and personal areas. Therefore, it is possible to say that the reflection of life satisfaction or dissatisfaction of the individuals in their lifes is inevitable on their work areas. In this context, determining the factors that have an effect on life satisfaction of employees is important. The purpose of this study is to both investigate the factors of life satisfaction of the employees and determine the dominant factor. Datas collected from 166 employees working in an independent audit firm were analyzed by using SPSS 25.0 programm. Results indicates that factors (income level, working hours, maritial status and department) are effective on the life satisfaction of emloyeesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaşam tatminen_US
dc.subjectDemografik faktörleren_US
dc.subjectİş alanıen_US
dc.subjectDenetim firmasıen_US
dc.subjectLife satisfactionen_US
dc.subjectDemographic factorsen_US
dc.subjectWork areaen_US
dc.subjectAudit firmen_US
dc.titleBir pozitif psikoloji kavramı olarak yaşam tatminine etki eden baskın demografik faktörlerin incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journal18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-4977-4010en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-3848-3111en_US
dc.identifier.startpage1280en_US
dc.identifier.endpage1291en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record