Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Rümeysa Nur
dc.date.accessioned2019-11-12T11:22:36Z
dc.date.available2019-11-12T11:22:36Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1190
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyleri ve problem çözme becerileri arasında ilişki olup olmadığını incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Mersin'de öğrenimine devam eden lise öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise; Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi, Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi ve Pakize Kokulu Anadolu Lisesinde okuyan toplam 453 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada sosyal kaygı düzeyini belirlemek için "Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği", problem çözme düzeylerini belirlemek için "Problem Çözme Envanteri", öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıf ve ekonomik durumları ile ilgili bilgilerini belirlemek için "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, Pearson moment korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), çoklu regresyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal fobi ölçeğinden alınan puanlar ile problem çözme envanterinden alınan toplam puanlar arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre kişinin problem çözme becerilerine olan güvensizlikleri arttıkça sosyal kaygı düzeyleri de artmaktadır.Araştırmanın bir diğer bulgusunda erkekler kadınlardan daha planlı yaklaşım sergilerken, kadınların erkeklerden daha fazla değerlendiren yaklaşım sergiledikleri görülmüştür. Problem çözme becerileri sosyal kaygı düzeyinin anlamlı bir yordayıcısıdır. Son olarak lise öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin ve problem çözme toplam puanının cinsiyete göre farklılık göstermediği belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate whether there is a relationship between the social anxiety levels and problem solving approaches of high school students. In this research, correlational survey method was used. The population of the research consists of the high school students in Mersin. The sample of the study consists of totally 453 students studying at Nevit Kodallı Fine Arts High School, Yusuf Kalkavan Anatolian High School and Pakize Kokulu Anatolian High School. In the study, "Çapa Social Phobia Scale for Children and Adults" was used to determine the social anxiety level, "Problem Solving Inventory" was used in order to determine the problem solving levels and "Personal Information Form" was used to determine the students' genders, ages, grade levels and economic conditions. In the analysis of the data, independent groups t-test, Pearson moment correlation analysis, one-way variance analysis (ANOVA), multiple regression analysis and simple linear regression analysis were used. The results of the research concluded that there was a positive significant relationship between the scores of social phobia inventory and the total scores of problem solving inventory. In line with this result, it is clear that the social anxiety level of an individual increases as his unreliability towards problem solving skills scale up. Another finding of the research showed that the males displayed more planned approaches than the females and the females displayed more evaluative approaches than the males. The problem solving skills predicate the social anxiety levels significantly. Finally, it was determined that the social anxiety levels and problem solving skills of high school students did not differ according to the gender.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProblem Çözme Yaklaşımlarıen_US
dc.subjectSosyal Kaygı Bozukluğuen_US
dc.subjectProblem Solving Approachesen_US
dc.subjectSocial Anxiety Disorderen_US
dc.titleLise öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyi ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of the relationship between the social anxiety levels and problem solving approaches of high school studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record