Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzbozkurt, Onur Başar
dc.contributor.authorÜşenmez, Ahu
dc.date.accessioned2019-11-07T12:25:19Z
dc.date.available2019-11-07T12:25:19Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1170
dc.description.abstractÜniversiteler, küreselleşen dünyada değişimin öncü kuruluşları haline gelmeye başlayarak geleceğin şekillenmesinde önemli yerlere sahiptir. Küreselleşme, teknolojik değişimler, kamusal kaynakların azlığı üniversiteleri yeni anlayışlara yöneltmiştir. Girişimci ve topluma öncülük eden kurumlar olarak üçüncü kuşak üniversiteler sistemdeki yerlerini almaya başlamışlardır. Bu çalışmada yükseköğretimin yeni bir yapılanması olan üçüncü kuşak üniversite tipi girişimci üniversite kavramının yönetim anlayışı üzerinde durulmuştur. Girişimci üniversite, teknoloji transfer ofisleri, üniversite temelli teknoparklar yoluyla teknolojinin ve bilimsel bilginin akademiden endüstri sektörüne doğrudan aktarımını sağlayan ve girişimcilik eğitimi ile de endüstri sektörüyle dolaylı bağlantılar kuran çok katmanlı bir yapıdır. Girişimci üniversite, geleneksel üç rolünü (eğitim, araştırma ve topluma hizmet) yeni bir yaklaşımla sürdürür. Bu eğitim ve araştırma yapmanın yanı sıra kurumsal olarak girişimci üniversitenin teknoloji transfer merkezleri, araştırmaya dayalı yönetim biçimine değer vermesi anlamına gelir. Aynı şekilde girişimci üniversite, hızla değişen işletme dünyasına bir cevap olarak, iş dünyasının küresel çağda karşılaştığı git gide artan karmaşık sorunlara çözümler bulabilecek niteliklere sahip mezunlar yetiştiren üniversitelerdir. Burada üçüncü kuşak üniversitenin hedef kitlesi sanayi sektörü ve işletme dünyasıdır. Bu çalışmada, ülkemize varlığını sürdüren bir vakıf üniversitesi modeli ortaya konmuştur. Alt boyutları, mevcut yerleşke olanaklarının değerlendirilmesi, akademik ve idari yönetim, devlet boyutu, finansman boyutu, eğitim-öğretim faaliyetleri, sektörle işbirliği (ticarileşme) gibi unsurlardan oluşmaktadır. Modeli açıklamak ve değerlendirmek amacıyla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde girişimci üniversite modelinin başarılı bir şekilde uygulandığı görülmüş, hedeflenen modelin destek ve çalışmalarla geliştirilebileceği ifade edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, management concept of third generation university type entrepreneur university concept which is a new structuring of higher education is emphasized. Entrepreneurial university is a multi-layered structure that provides direct transfer of technology and scientific knowledge from academia to industry sector through technology transfer offices, university-based technoparks and establishes indirect connections with entrepreneurship education and industry sector. The entrepreneurial university pursues its three traditional roles (education, research and community service) with a new approach. This means that in addition to training and research, the enterprise entrepreneurial university's technology transfer centers value research-based management. Similarly, entrepreneurial universities, as a response to the rapidly changing business world, are graduates who are capable of finding solutions to the increasingly complex problems facing the business world in the global era. The target audience of the third generation university is the industrial sector and the business world. In this study, a foundation university model that has successfully existed in our country is presented. The sub-dimensions consist of the evaluation of the existing campus facilities, academic and administrative management, the state dimension, the financial dimension, educational activities, cooperation with the sector (commercialization). Face-to-face interviews were conducted to explain and evaluate the model. In the evaluations, the university model was found to be successful and it was stated that the targeted model could be developed with support and studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜçüncü Kuşak Üniversiteen_US
dc.subjectGirişimci Üniversiteen_US
dc.subjectYönetim ve Gelişimen_US
dc.subjectThird Generation Universityen_US
dc.subjectEntrepreneurial Universityen_US
dc.subjectManagement and Developmenten_US
dc.titleÜçüncü kuşak üniversitelerin değişim yönetimi: Bir vakıf üniversitesi üzerine nitel bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeChange management of third generation universities: A qualitative research on a foundation universityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record