Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoç, Murat
dc.contributor.authorKeklik Okul, Ferah
dc.date.accessioned2019-11-07T11:10:06Z
dc.date.available2019-11-07T11:10:06Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1167
dc.description.abstractPozitif psikolojinin örgütsel yaşama yansıması sonucu olarak ortaya çıkan pozitif psikolojik sermaye, iş yaşamında uzun dönemli rekabet avantajı sağlayan ve örgütlerin insan kaynağından en üst seviyede yararlanılmasına katkıda bulunan pozitif psikolojik yetenekler üzerine kurulmuş yeni bir yaklaşımdır. Bireylerin pozitif ve güçlü yönlerinin ortaya çıkarılmasının örgütlere en az diğer sermaye yatırımları kadar fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar pozitif psikolojik sermayenin önemli bir örgütsel değer olan duygusal örgütsel bağlılığı beraberinde getireceği görüşünü desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı pozitif psikolojik sermayenin duygusal örgütsel bağlılığa etkisinde klimakterik dönem ve yaş faktörünün düzenleyici rolünü tespit etmektir. Çalışmada veri toplamak amacıyla Luthans, Avolio, Avey ve Norman (2007) tarafından geliştirilen "Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği" ile Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilen "Örgütsel Bağlılık Ölçeği" nin duygusal örgütsel bağlılığı ölçen maddeleri kullanılmıştır. Veriler, Mersin ilinde faaliyet gösteren özel hastane kadın çalışanlarından (n=412) toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS 23 ve Lisrel paket programları kullanılmıştır. Veri analizlerinde doğrulayıcı faktör analizi, tanımlayıcı istatistikler, ANOVA, korelasyon analizi ile hipotezleri test etmek için basit regresyon ve hiyerarşik regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Pozitif psikolojik sermaye ve alt boyutlarının duygusal örgütsel bağlılıkla ilişkisini tespit etmek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda pozitif psikolojik sermaye ve alt boyutları ile duygusal örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Pozitif psikolojik sermayenin duygusal örgütsel bağlılığa etkisinde klimakterik dönem ve yaşın düzenleyici rolünü test etmek amacıyla yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda; pozitif psikolojik sermaye (B=,421, p<0,05) ile alt boyutları olan iyimserlik (B=,336, p<0,05), psikolojik dayanıklılık (B=,312, p<0,05), umut (B=,401, p<0,05) ve özyeterliliğin (B=,393, p<0,05) duygusal örgütsel bağlılığa etkisi olduğu bulgulanmıştır. Dolayısıyla pozitif psikolojik sermaye algısının arttırılmasının duygusal örgütsel bağlılığı arttıracağı sonucuna varılmıştır. Ancak pozitif psikolojik sermaye ve alt boyutlarının duygusal örgütsel bağlılığa etkisinde klimakterik dönem ve yaşın düzenleyici rolü olmadığı bulgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractEmerged in pursuance of positive psychology's projection into organizational life, positive psychological capital is a new approach in professional habitat which is founded on positive psychological competencies, which ensures long term competitive advantage and helps organizations to make use of their human resource at maximum level. Positive psychological capital exposes that unveiling positive and strong traits of individuals can ensure profit to the organizations at least as much as other capital investments can. Studies conducted in this field endorse the idea that positive psychological capital brings with it an important organizational value: Affective Organizational Commitment. The purpose of this study is to identify the moderating role of climacteric period and age factor in the eventual impact of positive psychological capital to affective organizational commitment. The "Positive Psychological Capital Scale", developed by Luthans, Avolio, Avey and Norman (2007); and specific items of "Organizational Commitment Scale", developed by Meyer, Allen and Smith (1993), each of which involve in measuring affective organizational commitment, were used for data collection. The mentioned data was acquired from the female employees of private hospitals that operate in Mersin Province (n=412). Packaged software programs SPSS 23 and Lisrel were used for data analysis. Confirmatory factor analysis, descriptive statistics, ANOVA, correlation analysis, and, in purpose of testing the hypotheses lineer regression and hierarchical regression analysis, were utilized. In consequence of the correlation analysis conducted to determine the relation of positive psychological capital and its sub-dimensions with affective organizational commitment, meaningful and positive correlations were explored between positive psychological capital and affective organizational commitment. Hierarchical regression analysis was carried out in order to test the moderating role of climacteric period and age in the influence of positive psychological capital to affective organizational commitment. Hierarchical regression analysis revealed that positive psychological capital (B=,421, p<0,05) and its sub-dimensions which are optimism (B=,336, p<0,05), psychological resilience (B=,312, p<0,05), hope (B=,401, p<0,05) and self-efficacy (B=,393, p<0,05) do have an effect on affective organizational commitment. It was therefore concluded that enhancing positive psychological capital perception will enhance affective organizational commitment. However, it was discovered that climacteric period and age do not hold a moderating role in the influence of positive psychological capital and its sub-dimensions to affective organizational commitment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSermayeen_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectDuygusal Örgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectKlimakterik dönemen_US
dc.subjectPositive psychological capitalen_US
dc.subjectOrganozational commitmenten_US
dc.subjectClimacterıc perıoden_US
dc.subjectAffective organizatıonal commitmenten_US
dc.titlePozitif psikolojik sermayenin duygusal örgütsel bağlılığa etkisinde klimakterik dönem ve yaş faktörünün düzenleyici rolü: Özel hastane sektöründe kadın çalışanlar ile bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe moderating role of climacteric period and age factor in the influence of positive psychological capital to affective organizational commitment: An application with female employees in the private hospital sectoren_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record