Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzeltürkay, Eda Yaşa
dc.contributor.authorSüdaş Dogan, Hatice
dc.date.accessioned2019-11-01T11:00:58Z
dc.date.available2019-11-01T11:00:58Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationÖzeltürkay, Eda Yaşa,Südaş Dogan, Hatice . (October 30, 2016). TÜKETİCİLERİN KONUT SATIN ALIM SÜRECİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: ADANA İLİNDE PİLOT BİR UYGULAMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 25, 31-40.en_US
dc.identifier.issn1304-8880
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1108
dc.description.abstractBu çalışmada, tüketicilerin konut satın alma süreçlerine etki eden faktörleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ayrıca, konut tüketicilerinin satın alım karar süreci esnasında çocuklarla ilgili faktörlerin etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Faktörler, ortak yaşam alanı, özel yaşam alanı, dış alan, fiyat- ödeme planı, iç güvenlik, risk planı, dış güvenlik, estetik, ebeveynlere yakınlık başlıkları altında toplanmıştır. Ayrıca ‘Risk azaltma’ özelliğine verilen önem bakımından tüketicilerin medeni durumları ve çocuk sahipliği durumları arasındaki farklılığın anlamlı olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the factors that affect consumers’ house purchasing decisions. In addition to that, the effects of the factors related to children were measured during the real estate purchasing process. These factors are entitled as common living area, private living space, outer space, price and payment plan, homeland security, risk reduction, external security, aesthetics, closeness to parents. The results show that there is a significant difference for risk reduction factor in terms of consumer’s marital status and owning child status.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHouse purchasing processen_US
dc.subjectchild-friendly housingen_US
dc.subjectconsumer behavioren_US
dc.subjectkonut satın alım süreci,en_US
dc.subjectçocuk dostu konuten_US
dc.subjecttüketici davranışıen_US
dc.titleTüketicilerin konut satın alım sürecine etki eden faktörlerin belirlenmesi: adana ilinde pilot bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeDetermınıng the factors on real estate purchasıng behavıors: a pılot research ın Adanaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-9248-1371en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-1775-1903en_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record