Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBallı, Erdinç
dc.contributor.authorŞener, Süreyya
dc.date.accessioned2019-10-11T12:56:13Z
dc.date.available2019-10-11T12:56:13Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1096
dc.description.abstractBu çalışmada örgüt ikliminin,çalışanların duygusal örgütsel bağlıkları ve iş tatminlerine etkisi incelenmiştir. Örgüt iklimi; örgüt çalışanları tarafından dolaylı ya da dolaysız algılanan atmosfer/hava olarak ifade edilmektedir. Örgüt iklimi başta çalışanların örgüt içindeki davranış ve tutumları olmak üzere birçok örgütsel değişken üzerinde etkili olabilmektedir. Bu araştırmada veriler, Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 362 kişiye uygulanan anket ile toplanmıştır. Anket, 30 maddelik Örgüt İklimi Ölçeği, 6 maddelik Duygusal Bağlılık Ölçeği ve 9 maddelik İş Tatmini Ölçeği olmak üzere üç ölçekten oluşmaktadır. Katılımcılardan elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics 17.00 ile analiz edilmiştir. Veri analizleri ölçeklerden elde edilen toplam puanlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, çalışanların örgüt iklimi ile örgütsel bağlılık ve iş tatminleri arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğu ve örgüt ikliminin çalışanların örgütsel bağlılık ve iş tatmini düzeylerini pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Ayrıca yapılan çoklu doğrusal regresyon analizleri sonucunda; örgüt ikliminin alt boyutlarından organizasyon yapısı, ödül, çalışma ortamı ve destek boyutlarının çalışanların duygusal bağlılıkları ve organizasyon yapısı, ödül, çalışma ortamı ve destek boyutlarının da iş tatminleri üzerinde rol oynadığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, organizational climate's effect on the affective organizational commitments and job satisfactions of the employees was investigated. Organizational climate is expressed as the atmosphere/mood perceived indirectly or directly by the employees of the organization. Organizational climate may be effective on several organizational variables, especially the behaviors and attitudes of the employees within the organization. In this research, the data were collected with a survey applied to 362 people who were working in 4 or 5-star hotel enterprises in Adana and Mersin. The survey consists of three scales: 30-item Organizational Climate Scale, 6-item Affective Commitment Scale and 9-item Job Satisfaction Scale. The data obtained from the participants were analyzed via IBM SPSS Statistics 17.00. Data analyses were executed over the total scores obtained from the scales. Consequently, it was discovered that there was a significant positive relationship between the organizational climate, organizational commitment and job satisfactions of the employees, and that the organizational climate affected the organizational commitment and job satisfaction levels of the employees in a positive way. Moreover, as a result of the multilinear regression analyses, the dimensions of organizational structure, reward, working environment and support, which are among the sub-dimensions of the organizational climate, were seen to play a role in the affective commitments and job satisfactions of the employees.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgüt İklimien_US
dc.subjectDuygusal Örgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectOtel İşletmelerien_US
dc.subjectOrganizational Climateen_US
dc.subjectAffective Organizational Commitmenten_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectHotel Enterprisesen_US
dc.titleÖrgüt ikliminin, çalışanların örgütsel bağlılık ve iş tatminlerine etkisinin incelenmesi: Adana-Mersin otel işletmeleri örneğien_US
dc.title.alternativeInvestigation of organizational climate's effect on organizational commitment and job satisfaction of employees: Example of Adana-Mersin hotel enterprisesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record