Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTemel, Gülhan Orekici
dc.contributor.authorAy, İnan
dc.date.accessioned2019-09-26T13:25:17Z
dc.date.available2019-09-26T13:25:17Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1086
dc.description.abstractİnsanların birbirleriyle etkileşimde bulunma biçimleri oldukça karmaşıktır. Bireysel farklılıklara bağlı olarak, bazı insanlar diğerleriyle olan etkileşimlerinde daha başarılı olabilmektedir. Bu çalışmada, insan etkileşimlerindeki bu farklılıkları anlamak adına yeni bir yapı olarak sunulan sosyal-duygusal yetkinlik kavramı üzerine inşa edilen Sosyal-Duygusal Yetkinlik Ölçeği Türkçeye uyarlanmış ve ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Araştırma 2018-2019 Öğretim yılında Siirt Üniversitesi'nde öğrenim gören toplam 842 üniversite öğrencisinden elde edilen veriler üzerinden yürütülmüştür. Çalışmanın amacı doğrultusunda araştırma grubundan elde edilen verilerle ölçeğin geçerliliğine yönelik kanıt sağlamak için öncelikle ölçeğin orijinal formu ve Türkçe formunun dil eşdeğerliliğini incelemek amacıyla iki form, iki hafta arayla Siirt Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık bölümünde öğrenim gören 25 öğrenciye uygulanmıştır. Her iki formdan elde edilen puanlar arasındaki ilişkiye Intraclass (sınıf içi) korelasyon analizi ile bakılmıştır ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır (.883, p=˂.01). Bulunan bu değer dil eşdeğerliliğinin sağlandığını göstermiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğine ait kanıtların sağlanması için araştırma grubuna dahil olan katılımcılardan elde edilen veriler ile doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ulaşılan uyum indeksi değerleri, orijinal formun sunduğu iki faktörlü yapının Türk üniversite öğrencilerinden oluşan örneklemde doğrulandığını göstermiştir. Ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek amacıyla Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır ve .855 olarak bulunmuştur (Uyumluluk .804, Anlatımcılık .736). Ayrıca, ölçeğin güvenirliği test-tekrar test yöntemiyle incelenmiştir. İki hafta arayla uygulanan testler arasında yüksek düzeyde anlamlı (r=.838, p=<.01) ilişki bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğinin tespiti için yapılan bu analizler, ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Ölçüt-bağıntılı geçerliliğin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada kullanılan ölçek ile Sosyal-Duygusal Yetkinlik ölçeği arasında anlamlı ilişki (r=.615, p= ˂.01) bulunmuştur. Bu veriler, ölçeğin ölçüt-bağıntılı geçerliliğinin sağlandığını göstermektedir. Ölçeğin kişinin kendisi ve bir yakın arkadaşı tarafından kişinin kendisinin değerlendirildiği formlar arasındaki ilişki Pearson korelasyon analiziyle incelenmiştir. İki form arasında anlamlı ilişki (r=.556, p=˂.01) ortaya çıkmıştır. İki form arasında ortaya çıkan bu ilişki, sosyal-duygusal yetkinliğin kişilerarası duyarlılık ile olan kuramsal ilişkisine bir kanıt olabilir.en_US
dc.description.abstractThe way people interact with each other is quite complex. Depending on individual differences, some people may be more successful in their interactions with others. In this study, Social-Emotional Expertise Scale, which was developed on the concept of social-emotional expertise to understand these differences in social-interactions , was adapted to Turkish and reliability and validity analyzes of the scale were examined. The population of the research consisted of a total of 842 university students studying at Siirt University. In order to provide evidence for the validity of the Turkish version of the Social-Emotional Expertise Scale, 25 students studying at the Translation and Interpreting Studies Department completed the English form of the scale firstly and the Turkish form of the scale after 2 weeks. The Intraclass correlation coefficient calculated between the mean scores of the students in two forms was found statistically significant (r=.883, p˂.01). This result showed that the language equivalence is provided. In order to provide evidence of the construct validity of the scale, confirmatory factor analysis was performed with the data obtained from the research group. As a result of the confirmatory factor analysis, the fit index values showed that the two-factor structure presented by the original form was confirmed in the sample of Turkish university students. The Cronbach alpha coefficient of the scale was calculated to evaluate the internal consistency of the scale and it was found to be .855 (Adaptability .804, Expressivity .736). In addition, the reliability of the scale was examined by test-retest method and r = .838 (p=<.01) significance was found between the tests performed in two weeks time. These analyzes conducted to determine the reliability of the scale showed that the scale is a reliable measurement tool. In the study conducted to examine the criterion-related validity, a significant relationship was found between the mean scores of both scales (r = .615, p = ˂.01). These data indicate that the criterion-dependent validity of the scale is ensured. Correlation of the scales' filled by the person and a close friend of his/hers was evaluated by Pearson Correlation Analysis. There was a significant relation between the two forms ( r = .556, p˂.01). This correlation between the two forms can be a proof of the theoretical relation of social-emotional expertise with interpersonal sensitivity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal-duygusal yetkinliken_US
dc.subjectSocial-emotional expertiseen_US
dc.subjectReliability and validien_US
dc.subjectScale adaptationen_US
dc.subjectÖlçek uyarlamaen_US
dc.subjectGüvenirlik-geçerliliken_US
dc.titleSosyal-duygusal yetkinlik ölçeği'nin Türkçeye uyarlanmasıen_US
dc.title.alternativeAdaptation of social-emotional expertise scale to Turkishen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record