Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorGökmen, Muhammed Fatih
dc.date.accessioned2019-08-28T11:20:12Z
dc.date.available2019-08-28T11:20:12Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1079
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı öğrencilerin zorunlu İngilizce derslerine yönelik bilişsel, duyuşsal ve davranışsal tutumlarını ve bu tutumların cinsiyet, bölüm, mezun olunan lise, İngilizce öğrenme amaçları ve İngilizce'ye ayırdıkları saatlerle ilişkisini belirlemektir. Bu amaçla birbiriyle içiçe kesitsel anket ve ilişkisel araştırma deseni benimsenmiştir. Araştrımanın örneklemi Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden gönüllü seçilen 207 öğrenciden oluşmaktadır. Bilgi toplama aracı olarak kısmen uyarlanmış anket kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik için frekans, yüzdelik, ortalama ve standart sapma, çıkarımsal istatistik için ise bağımsız örneklem t-test, tek yönlü ANOVA ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Bulgular bu istatistikler yolu ile tanımlanıp ve yorumlanmıştır. Bu sonuçlara göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu İngilizce dersini geçmeyi amaç edinirken, yarıya yakını İngilizce öğrenmek için hiçbir çaba sarfetmezler. Katılımcılar tutum bileşenlerinde ayırt edilmeksizin hepsinde olumsuz tutum sergilemişlerdir. Önceki çalışmalara zıt olarak, erkek öğrencilerin tutumları kız öğrencilere göre daha olumludur. Türkçe Öğretmenliği'nde okuyan öğrenciler diğer bölümlerde okuyan öğrencilere göre daha olumlu tutum göstermişlerdir. Düz liselerden mezun olan öğrenciler beklenmedik bir şekilde diğer liselerden mezun olan öğrencilere oranla daha olumlu bir tutum sergilemişlerdir. Öğrencilerin İngilizce öğrenme amaçları ile İngilizce'ye ayırdıkları saatlerin sergiledikleri tutumlarda çok az rolü vardır. Bir öneri olarak, dil öğretmenlerinin İngilizce dil yapısını öğretmenin yanında, bireysel farklılıklara ve duyuşsal etmenlere daha fazla odaklanmaları ve İngilizce bilmenin önemini aşılamaları tavsiye edilir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the students' attitudes in terms of cognitive, affective, and behavioral components towards the compulsory English courses and the relation to gender, departments, the graduated high schools, goals and hours for studying English. The crosssectional survey and correlational research design, interlaced within each other, were adopted to achieve this objective. 207 volunteer freshman students were sampled in the Education Faculty of Siirt University. A partially adapted survey was employed as a data collection instrument. For the descriptive statistics, frequency, percentage, mean and standard variation; and for the inferential statistics, independent samples t-test, one-way ANOVA, and regression analyses were executed. The findings were described and interpreted with the aid of statistics. According to the results, while most of the respondents aimed passing the English course, almost half of them did not ever put any effort to acquire English. The participants displayed negative attitudes in all attitudinal components without any differences among the components. Contrary to previous studies, male students displayed more favorable dispositions than females. Learners getting an education in Turkish Language Education department bore more approving attitudes than other departments. The participants graduated from general high schools unexpectedly embraced more favorable dispositions. The participants' goals and hours for studying English had very little share on their attitudes. As a suggestion, the language instructors are advised to deem more on the individual differences and the affective factors besides dictating the structures of English to the learners, and indoctrinate the precious worth of the acknowledgement in English.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjecttutum bileşenlerien_US
dc.subjectbireysel farklılıklaren_US
dc.subjectmotivasyonen_US
dc.subjecttutumen_US
dc.subjectattitudinal componentsen_US
dc.subjectattitudesen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjectthe individual differencesen_US
dc.titleTeacher candidates' attitudes towards compulsory English courses: The case of a Turkish university freshman studentsen_US
dc.title.alternativeÖğretmen adaylarının zorunlu İngilizce dersine ilişkin tutumları: Bir Türkiye üniversitesi örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record