Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnözü, Julide
dc.contributor.authorBilhan, Arzu
dc.date.accessioned2019-08-26T10:38:57Z
dc.date.available2019-08-26T10:38:57Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1031
dc.description.abstractBu çalışma İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen Türk üniversite öğrencilerinin İngilizce öğrenme çabaları, ideal ikinci dil benliği, zorunlu ikinci dil benliği, aile etkisi, İngilizce öğrenmeye karşı tutumları ve etnik merkezciliği bakımından İkinci Dil Öğreniminde Motivasyon Benlik Sistemini araştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bir diğer amaç cinsiyet faktörünün ve öğrencilerin bölümlerinin motivasyonları üzerine bir etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Bu çalışma özel olarak da Dörnyei'nin (2005, 2009) İkinci Dil Öğreniminde Motivasyon Benlik Sisteminin, Türk üniversite öğrencilerine uygun olup olmadığını araştırmayı hedeflemektedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine iki bölümden oluşan "İngilizce Öğrenci Anketi" uygulanmıştır. Anketin ilk bölümü katılımcıların cinsiyeti, bölümü ve yaşı gibi demografik bilgileri içermektedir. İkinci bölüm öğrencilerin İngilizce öğrenimine ilişkin motivasyon ve tutumlarını ölçen 69 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışma 2018-2019 akademik yılı, güz döneminde, Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütüldü. 158 katılımcıdan elde edilen veri SPSS 23.0 sürümünden faydanılarak analiz edilmiştir. Betimsel analiz yöntemi ile katılımcıların İkinci Dil Motivasyon Benlik Sistemi değişkenleri belirlenmiş ve analiz edilmiştir. Ayrıca bu değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için Pearson Korelasyon Katsayı analizi yapılmıştır. Daha sonra cinsiyet faktörünün ve öğrencilerin bölümlerinin motivasyonları üzerine etkisini tespit etmek için bağımsız grup t-test yapılmıştır. Sonuçlar öğrencilerin güçlü bir ideal ikinci dil benliğine sahip olduğunu, İngilizce öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirdiklerini ve İngilizceyi öğrenmek için sarfettikleri çaba bakımından bir hayli motive olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin motivasyonu açısından zorunlu ikinci dil benliği ve aile etkisi orta derecede bulunmuştur. Bu iki değişkenin yalnızca birbiri ile ilişkili olduğu ve öğrencilerin öğrenme çabaları üzerine etkilerinin olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin etnik merkezciliğinin çok düşük olduğu gözlemlenmiştir. Cinsiyet faktörünün ve öğrencilerin bölümlerinin İngilizce öğrenme çabaları, ideal ikinci dil benliği, İngilizce öğrenmeye karşı tutumları ve etnik merkezciliği üzerinde istatistiksel olarak önemli farklılıklar gösterdikleri tespit edilmiştir. Fakat öğrencilerin zorunlu ikinci dil benliği ve aile etkisi üzerinde, cinsiyet ve bölüm bakımından istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamaktadır. Sistemin bir öğesi olan zorunlu ikinci dil benliğinin, öğrencilerin öğrenme çabaları ile bağlantısız olduğu belirlendiği için Dörnyei'nin İkinci Dil Motivasyon Benlik Sistemi'nin bu çalışmadaki katılımcılara kısmen uygun olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study aims to investigate L2 Motivational Self System of tertiary level Turkish EFL learners in terms of their intended efforts to learn English, ideal L2 self, ought-to L2 self, family influence, attitudes toward learning English, and ethnocentrism. Furthermore, another objective is to examine the effect of gender and department they study on their motivational variables. This study also specifically aims to investigate whether Dörnyei's (2005, 2009) L2 Motivational Self System fits well with the language learning motivation of Turkish EFL learners at tertiary level. English Learner Questionnaire was administered to Turkish students at preparatory classes. The questionnaire consisted of two parts. The first part was composed of background information about the participants, including their gender, major and ages. The second part consisted of statement-type 69 items measuring the learners' attitudes and motivation concerning English learning. The study was carried out in the School of Foreign Languages at Fırat University in the fall semester of the 2018-2019 academic years. Data of 158 participants were used for analysis, and the statistical analysis was performed by utilising The Statistical Package for Social Sciences software program 23.0 (SPSS). Descriptive statistics was used to determine and analyse the variables of L2 motivational self-system of the participants. Furthermore, Pearson Correlation Coefficient (PCC) analysis was done in order to find out the relations among the variables of L2MSS. Then independent samples t-test was used to find out the effect of gender and the department the students study on their motivational variables. The results of the study suggest that Turkish tertiary level students have strong ideal L2 self and positive attitudes toward learning English, and they are highly motivated in terms of their intended efforts to learn it. Students' ought-to L2 self and family influence were found to be moderate and they correlated only with each other. It was seen that ought-to L2 self and family influence do not have an effect on the learners' motivated behaviours. As for ethnocentrism, the participants of this study were noticed to be less ethnocentric. Significant differences between genders and departments were established in terms of the students' intended efforts to learn English, ideal L2 self, attitudes toward learning English, and ethnocentrism. However, gender differences and departments the students study were found to have no effect on the students' ought-to L2 self and family influence scores. It was seen that Dörnyei's L2MSS partially fits with the participants in this study because ought-to L2 self component of the system proved to be unrelated to the learners motivated behaviour.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectL2 motivational Self Systemen_US
dc.subjectIdeal L2 selfen_US
dc.subjectOught-to L2 selfen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectEthnocentrismen_US
dc.subjectİkinci Dil Motivasyon Benlik Sistemien_US
dc.subjectİdeal İkinci Dil Benliken_US
dc.subjectZorunlu İkinci Dil Benliken_US
dc.subjectEtnik Merkezciliken_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.titleL2 motivational self system of Turkish learners of Englishen_US
dc.title.alternativeİngilizce öğrenen Türk öğrencilerin ikinci dil öğreniminde motivasyon benlik sistemien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record